คำนำ

เสวกโท พระอรรคเทวินวรามาตย์ (หอม สุจริตกุล) จะทำการปลงศพสนองคุณ นางสุ่น สุจริตกุล ผู้มารดา มาแจ้งความยังหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครว่า มีศรัทธาจะรับพิมพ์หนังสือเปนของถวายแลจ่ายแจก เนื่องในการกุศลทักษิณานุปทานสักเรื่อง ๑ ขอให้กรรมการช่วยเลือกเรื่องหนังสือให้ ข้าพเจ้าจึงเลือกหนังสือจักรวรรดิวัตรคำฉันท์ให้พระอรรคเทวินวรามาตย์พิมพ์ตามประสงค์

หนังสือจักรวรรดิวัตรคำฉันท์นี้ ความเดิมสาธกมาแต่จักรวรรดิสูตร ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาฏิกวรรค ข้อความในสูตรนั้นอารัมภกถาก็เริ่มด้วยข้อปฏิบัติ ของกระษัตริย์ผู้บำเพ็ญพระองค์เปนจักรพรรดิ แต่เมื่อสอบสวนดูข้อความตลอดไป หาใช่ฉเพาะแต่จะเปนข้อปฏิบัติสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิไม่ เปนข้อปฏิบัติซึ่งอาจให้สำเร็จประโยชน์ความดีแก่ชนผู้ปฏิบัติได้ทั่วไป แต่ที่มาแต่งเปนคำฉันท์นี้ใครจะเปนผู้แต่งแลแต่งแต่เมื่อใดหาปรากฎไม่ แต่สำนวนโวหารนับว่าเปนฉันท์ชั้นเก่าเรื่อง ๑ ซึ่งสมควรจะพิมพ์ให้แพร่หลาย

ข้าพเจ้า ขออนุโมทนากุศลบุญราศีทักษิณานุปทานซึ่งเสวกโท พระอรรคเทวินวรามาตย์ได้บำเพ็ญเปนการสนองคุณท่านผู้เปนบุรพการี แลที่ได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย หวังใจว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้คงจะพอใจแลอนุโมทนาโดยทั่วกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ