คำนำ

ด้วยคุณหญิงเผื่อน โชติกะพุกกะณะ มาแจ้งความประสงค์แก่กรมศิลปากรว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ผู้มารดา ใคร่จะได้หนังสือพิมพ์แจกแก่ท่านผู้มาร่วมงานสักเรื่องหนึ่ง และมีประสงค์จะได้เรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ตกลงเลือกได้เรื่องจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อันเป็นพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์แจกเป็นบรรณาการ กรมศิลปากรอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามประสงค์

จึงขออนุโมทนาในกุศลราศี ซึ่งคุณหญิงเผื่อน โชติกะพุกกะณะ บำเพ็ญเป็นมาตุปัฏฐานธรรม โดยฐานกตัญญูตกเวที ขอกุศลราศีอันเกิดแต่การพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย จงเป็นผลอำนวยอิฐคุณมนุญผลสัมฤทธิ์แก่คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี สมดังประสงค์จงทุกประการ เทอญ.

กรมศิลปากร

๑๓ มกราคม ๒๔๘๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ