จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก

บันทึกรับสั่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล

จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก

พระนิพนธ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์

พิมพ์เปนอนุสรณ์ ในการฉลองวันประสูติ ครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ