คำอธิบายและอภิธานสำหรับประกอบเรื่อง นารายน์สิบปาง

คำอธิบายและอภิธานสำหรับประกอบเรื่อง นารายน์สิบปาง

คำอธิบายและอภิธาน

สำหรับประกอบเรื่อง

นารายน์สิบปาง

สมเด็จพระรามาธิบดี

ศรีสินทร

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทรงพระราชนิพนธ์

----------------------------

พระพุทธศักราช ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ