ถึงผู้อ่าน

ผู้แต่งหนังสือนี้อยากขอต่อท่านผู้ได้รับแจกหนังสือนี้ไป หรือผู้อื่นที่มีใจโอบเอื้อก็ดี ให้แจ้งมายังผู้แต่งว่า บรรดากวีไทยที่สิ้นชีวิตไปแล้วนั้น ถ้าจะเลือกที่ดีที่สุด ๕ คน ท่านเห็นว่า ๕ คนนั้นใครบ้าง

ขอท่านจงเขียนนามกวี ๕ นามลงในกระดาดนี้ แล้วส่งมายังผู้แต่ง ผู้แต่งอยากทราบความเห็นของผู้อ่านทั่ว ๆ ไป เพื่อจะใช้ในการแต่งหนังสือเล่มนี้ ตอนหลัง ๆ

ในการเลือกนามกวี ๕ คนนั้น ท่านคงจะเข้าใจแล้วว่า คนที่แต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เปนชิ้นเปนอันนั้น ถึงจะแต่งไพเราะเพียงไร ก็เทียบเสมอกับกวีที่แต่งเรื่องใหญ่ ๆ ไม่ได้ การแต่งมากเปนเครื่องวัดความสามารถอย่างหนึ่ง แต่งไพเราะอีกอย่างหนึ่ง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ