เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๓

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๓

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๓

เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพ็ชรบูรณ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์

พระยาประทุมเทพภักดี (อ่วม บุณยรัตพันธุ์)

พิมพ์ในงานปลงศพ

ท่านผู้หญิงสัมฤทธิ์ ศรีธรรมาธิราช เวก บุณยรัตพันธุ์ ต จ.

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ