คำนำ

ข้าพเจ้ากลับจากเมืองอังกฤษมาถึงกรุงเทพ ฯ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๒ แลได้เขียนหนังสือลงวชิรญาณ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๒ คือเดือนที่มาถึง (วชิรญาณรายเดือนเวลานั้นออกล่า) ความคิดความเห็นต่าง ๆ ในหนังสือนี้รุ่งโรจน์มาก เพราะเปนของคนหนุ่มออกจากสำนักเรียนมาใหม่ ๆ ไม่จำเปนจะเหมือนกับความคิดความเห็นของข้าพเจ้าในเวลานี้เลย.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพิมพ์ไทยสพานยศเสมาบอกว่าจะขอพิมพ์หนังสือนี้เปนเล่ม ประหนึ่งว่าหนังสือนี้เปนหนังสือดี ควรจะทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าไม่ขัดข้อง แต่เมื่อจะพิมพ์ใหม่เช่นนี้ข้าพเจ้าจึงเรียกหนังสือมาดูแลแก้ไขเสียบ้าง แต่ได้แก้น้อยทีเดียว เพราะถ้าแก้มากจะเปนข้าพเจ้าเขียนเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เขียนเมื่อ ๑๖ ปีเศษมาแล้ว.

น.ม.ส.

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๙

รัชนีแจ่มจำรัส'.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ