คำนำ

อุเทนคำฉันท์นี้เปนนิทานเรื่องหนึ่งในอรรถกถาธรรมบท พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่ครั้งยังเปนพระพิพิธสาลีตัดเอามาแต่งเปนคำฉันท์แต่ต้นจนเกือบจบ ชรอยจะเห็นว่าเรื่องตอนท้ายไม่สนุกจึงงดเสีย หม่อมเจ้าปิยภักดีนาถทรงเล่าว่า เมื่อแต่งเสร็จแล้วเขียนลงในสมุดดำ ๔ เล่ม นำทูลเกล้า ฯ ถวายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงิน ๔ ชั่ง เดี๋ยวนี้ต้นฉบับนั้นก็ยังอยู่ กรรมการหอพระสมุดฯ ได้เคยตัดมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณครั้ง ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ มาจนบัดนี้ล่วงเวลาได้ถึง ๒๓ ปี หาฉบับไม่ใคร่จะได้อยู่แล้ว แลการพิมพ์ครั้งนั้นพิมพ์ออกเปนตอน ๆ ไม่ติดต่อกัน เปนการยากแก่ผู้ที่จะรวบรวมให้เปนชุดได้ด้วย กรรมการหอพระสมุด ฯ จึงได้จัดพิมพ์ในสมุดเล่มนี้อีกครั้ง ๑.

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์อุปนายก
หอพระสมุดวชิรญาณ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ