แจ้งความในการโรงพิมพ์

๏ ข้าพเจ้านายเทษ ขอคำนับแจ้งความมายังท่านทั้งหลาย, ที่จะพึงต้องการหนังสือเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก ฎีกาใบเสร็จต่างๆ ฤๅต้องการสมุดเปล่า อย่างใหญ่อย่างเล็กต่างๆ ฤๅสมุดที่เก่าชำรุทไปจำทำใหม่ให้งดงาม. ข้าพเจ้าจะรับทำให้สำเรจ์ตามปราถนา,

๏ อนึ่งที่โรงพิมพ์นั้น. มีหนังสือขายอยู่ทุกวันมิได้ขาด, เว้นไว้แต่วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำ, อนึ่งหนังสือที่ตีพิมพ์เสร็จแล้ว. มีขายอยู่ที่โรงพิมพ์นั้น, คือหนังสือโกสลกิจานุกิตย์เรื่องหนึ่งหนังสืออักขรวิธีเรื่องหนึ่ง.

๏ หนึ่งถ้าลูกค้าพานิชอันจะซื้อ, หนังสือที่จะขายในโรงพิมพ์นี้คราวละมากๆ ข้าพเจ้าจะขายให้เขานั้นเปนราคาอย่างหนึ่ง. ภอผู้ที่รับไปขายนั้นจะได้กำไรบ้าง.

๏ หนึ่งถ้าท่านผู้ใดปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด, ฃอเชิญท่านทั้งหลายมาดูการตามปราถนาด้วยเถิด, ข้าพเจ้าจะรับทำให้สำเรจ์ ตามปราถนาทุกประการ. หนึ่งที่โรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ที่สุดถนนบำรุงเมืองเสาชิงชา, ที่ในวังพระองค์เจ้าเกษมสันตโสภาคย์. ถ้าท่านผู้ใดมีความปราถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วฃอเชิญท่านไป, ที่โรงพิมพ์นั้นด้วยเถิด.

๏ อนึ่งถ้าคนอันแต่งหนังสือไทเปน, หยากจะใคร่ได้เปนที่หากิน ฃอเชิญมาหาข้าพเจ้าที่โรงพิมพ์นั้นด้วยเถิด. ด้วยว่ายากจะใคร่จ้างคนที่ชำนาญ, ในการหนังสือฃอมหนังสือไทไว้บ้าง ๚ะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ