สาส์นสมเด็จ พุทธศักราช ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖

สาส์นสมเด็จ

เล่ม ๑๑ - ๒๖

ลายพระหัตถ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

และ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๐๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ