ตำนานการเล่นลครเรื่องนิทราชาคริช

ในสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ลิลิตเรื่องนิทราชาคริชนี้ ถึงวันขึ้นปีใหม่เคยมีการเลี้ยงพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ที่ในพระบรมมหาราชวัง บางปีโปรดฯ ให้นัดแต่งพระองค์กันแปลกๆ บ้าง บางปีก็โปรดฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการซึ่งเข้ากันเปนสมาคมเรียกว่า “รอแยล มายิเกล โซไซเอตี” มีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดชทรงเปนประธาน เล่นกลฤๅเล่นลคร พูดเปนการรื่นเริงประจำปี เมื่องานปีใหม่ปีเถาะ เอกศก พ.ศ. ๒๔๒๒ ทรงพระราชดำริห์ว่าจะพิมพ์หนังสือลิลิตเรื่องนิทราชาคริช ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ เปนของพระราชทานแจกพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรงแนะนำให้พวกสมาคมฯ เล่นลครพูดเรื่อง นิทราชาคริช โปรด ฯ ให้ปลูกโรงลครชั่วคราวขึ้นที่ชาลาด้านตวันตก พระที่นั่งพิมานรัตยา จัดที่เฉลียงแลที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเปนที่ดู แล้วทรงเลือกสรรตัวลครโปรด ฯ ให้เข้าไปซักซ้อมน่าพระที่นั่ง เสด็จลงทอดพระเนตร์การซักซ้อมเนือง ๆ ทรงพระราชดำริห์ว่า เรื่องบางแห่งเล่นลครควรจะมีบทร้องเข้าปี่พาทย์ด้วยจึงจะดี จึงทรงพระราชนิพนธ์บทร้องเรื่องนิทราชาคริชเพิ่มเติมขึ้นสำหรับให้เล่นลครในครั้งนั้น เปนกลอนแปดบ้าง คัดโคลงในลิลิตพระราชนิพนธ์มาใช้เปนบทร้องบ้าง พนักงานจัดการเล่นลครครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงเปน ผู้จัดการโรง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรประการ ทรงเปนผู้ช่วย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ซึ่งบัญชาการกรมช่างสิบหมู่เปนพนักงานสร้างเครื่องโรง ตัวลครที่เล่น กล่าวแต่เฉพาะตัวที่มีชื่อในบทคือ:—

กาหลิบ
(พระเจ้าแผ่นดินอาหรับ)
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
แครนวิเชีย
(อรรคมหาเสนาบดี)
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
เมศเรอ (กรมวัง) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
นายยุนุก
(แขกดำคนตามเสด็จ)
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์
(กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ)
อาบูหะซัน พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค
(กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ)
นางโซบิเด (มเหษี) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
นางพระนมของพระมเหษี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
นางจอบแก้ว
(มารดาอาบูหะซัน)
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
(กรมพระดำรงราชานุภาพ)
นางนอซาตอลอัวดัด
(ภรรยาอาบูหะซัน)
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ
(สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์)
นางบำเรอ ชื่อดาวพระศุกร กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
นางบำเรอ ชื่อชื่นจิตร พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร
(กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์)
นางบำเรอ ชื่อสร้อยจิตร พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
นางบำเรอ ชื่ออรุณ พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต
(กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา)
นางบำเรอ ชื่อเศร้าจิตร พระอมรวิไสยสรเดช
(เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ โต บุนนาค)
นางบำเรอ ชื่อจันทรประไพ หม่อมนราธิราช (ชิต)
นางบำเรอ ชื่อพวงไข่มุก พระองค์เจ้าจิตรเจริญ

แต่เมื่อถึงวันปีใหม่ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประชวรสุกใสยังไม่หาย จึงโปรดฯ ให้เลื่อนการเล่นลครเรื่องนิทราชาคริชไปมีเมื่อนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ ได้ลงโรงเล่นเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ แรม ๗ คํ่า เปนคืนแรก จับเล่นแต่ต้นเรื่องไปจนถึงอาบูหะซันสลบที่ในวัง แล้วกาหลิบให้อุ้มตัวกลับไปส่งบ้าน ณ วันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๘ คํ่า เล่นคืน ที่ ๒ จับเล่นแต่อาบูหะซันคลั่งไปจนจบเรื่อง เมื่อเล่นลครแล้ว โปรดฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ซี่งมิได้เปนตัวลครทรงตัดสินรางวัลที่จะพระราชทานตัวลครตามที่เล่นดีเปนลำดับกัน ๓ รางวัล พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (กรมหมื่นทิวากรฯ) เปนตัวอาบูหะซัน ได้ทรงรับรางวัลที่ ๑ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระดำรงฯ) เปนตัวนางจอบแก้วมารดาอาบูหะซันได้ทรงรับรางวัลที่ ๒ กรมหมื่นประจักษ์-ศิลปาคม เปนตัวเมศเรอกรมวัง ได้ทรงรับรางวัลที่ ๓ การเล่นลครไทยเรื่องนิทราชาคริชที่กล่าวมานี้นับเปนครั้งแรก

ต่อมา (จะเปนในปีไรไม่ทราบแน่) พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง เอาพระราชนิพนธ์เรื่องนิทราชาคริชไปคิดกระบวนเล่นเปนลครรำ เจ้าพระยามหินทร ฯ ให้ ขุนจบพลรักษ์ (ทิม) แต่งบทลครรำเรื่องนิทราชาคริชขึ้น แต่ว่าแต่งแต่เรื่องตอนปลายตั้งแต่อาบูหะซันเลี้ยงกาหลิบเปนครั้งที่ ๒ ไปจนจบเรื่อง เปนหนังสือประมาณ ๒ เล่มสมุดไทย ลครเจ้าพระยา มหินทร์ ฯ ได้เล่นเรื่องนิทราชาคริชเปนลครรำก่อน แล้วลครโรงอื่นจึงได้เล่นต่อมา

ลครพูดเรื่องนิทราชาคริชยังได้เล่นรุ่นหลังอิกครั้ง ๑ เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) เวลานั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ แลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ ทรงเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนราชกุมาร กับหม่อมเจ้าชายในต่างกรมซึ่งได้ถวายไว้อิกหลายองค์ ทรงรวมกัน เปนสมาคมเรียกว่าราชกุมารกตานุกรณ์ซักซ้อมเล่นลครพูด ได้เล่นเรื่องนิทราชาคริชถวายตัวที่เกาะสีชัง เล่นคราวนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ทรงจัดการโรงเล่น เล่นเรื่องตอนปลาย จับตั้งแต่แต่งงานอาบูหะซันกับนางนอชาตอลอัวดัดไปจนจบ ตัวลครที่เล่นนั้น คือ:—

กาหลิบ หม่อมเจ้าดไนยวรนุช
ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์
เมศเรอ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร
(กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอรรคโยธิน)
อาบูหะซัน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ
(กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
นายยุนุก พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
(กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ยุนุก พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์
(กรมขุนไชยนาทนเรนทร)
ยุนุก หม่อมเจ้าสุธาสิโนไทย
ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ
ยุนุก หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์
ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ
นางโซบิเด มเหษี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้)
นางพระนม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทย
(กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์)
นางนอซาตอลอัวดัด สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร
(กรมขุนลพบุรีราเมศวร์)
นางบำเรอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
(กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต)
นางบำเรอ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
(กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม)
นางบำเรอ หม่อมเจ้าจุลดิศ
ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
นางบำเรอ หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์
ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤไทย

บทร้องเรื่องนิทราชาคริช ที่เล่นลครพูดครั้งหลังนี้ก็ใช้บท พระราชนิพนธ์เหมือนอย่างเล่นเมื่อคราวก่อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ