ประวัตินายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ

นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ (ฟุ้ง สหัสรจินดา) เปนบุตรขุนธนรัตน์ ฝ่ายพระราชวังบวร ฯ เกิดณวัน ๒ ๙ ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๒๔๔ ตรงกับวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๒๕

ตำแหน่งราชการ

แรกเจ้ารับราชการเปนเสมียนที่พระคลังจังหวัดไชยนาท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ แล้วสับเปลี่ยนตำแหน่งแลเปลี่ยนท้องที่ ๆ รับราชการเปนลำดับมา ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเปนผู้ช่วยพระคลังจังหวัดนครสวรรค์ แล้วย้ายไปเปนพระคลังจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๔๙ เปนผู้รั้งพระคลังมณฑลปราจิณ พ.ศ. ๒๔๕๐ เปนพระคลังมณฑล มณฑลปราจิณนั้นเอง

พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้ย้ายไปรับราชการในกระทรวงกระลาโหม เปนผู้ช่วยเจ้ากรมคลังเงินทหารบก พ.ศ. ๒๔๕๖ เปนผู้ช่วยปลัดบาญชีกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้เปนตุลาการสำรองในศาลทหารบกกลาง เพิ่มจากน่าที่เดิมอิกตำแหน่งหนึ่ง

พ.ศ. ๒๔๖๐ เลื่อนขึ้นเปนเจ้ากรมคลังเงินทหารบก แลคงรับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดมาจนถึงแก่กรรม

ยศ

ยศในฝ่ายพลเรือนไม่ปรากฎในสมุดประวัติของนายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ ว่าได้รับพระราชทานชั้นใด อาจเปนเพราะย้ายไปรับราชการในกระทรวงกระลาโหมเสียก่อนมีพระราชบัญญัติกำหนดยศข้าราชการพลเรือนให้เปนยุติก็ได้ แต่ยศในทางทหารนั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ เปนว่าที่นายพันตรี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้รับพระราชทานยศเปนนายพันตรี พ.ศ. ๒๔๕๙ เปนนายพันโท พ.ศ. ๒๔๖๑ เปนนายพันเอก

บันดาศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับประทวนเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เปนขุนโกษานครสวรรค์ ถือศักดินา ๔๐๐ ไร่

พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบันดาศักดิ์เปนหลวงประสิทธิ์สมบัติ ถือศักดินา ๖๐๐ ไร่

พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระหัดถสารศุภกิจ ถือศักดินา ๑๐๐๐ ไร่

เครื่องราชอิศริยาภรณ์แลเหรียญ

พระหัดถสารศุภกิจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ แลเหรียญ คือ เหรียญรัชมงคล เหรียญรัชมังคลาภิเศก เหรียญบรมราชาภิเศก เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก จตุรถาภรณ์ มงกฎสยาม

นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจป่วยเปนอหิวาตกโรคถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ อายุได้ ๓๙ ปี

นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ ผู้มีความอุสาหะต่อราชการทั้งเปนผู้มีใจฅอกว้างขวางหนักแน่น มีความอารีต่อญาติแลมิตรสหายเปนอย่างดีผู้หนึ่ง เมื่อมาถึงแก่กรรมลง จึงเปนที่เสียดายแลเศร้าโศกแก่ญาติมิตรโดยมาก ได้พร้อมกันจัดการศพเท่าที่สามารถจะพึงทำได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ