คำนำ

อำมาตย์เอก พระยาอรรถกลย์วทาวัท (กระแส อมาตยกุล) มาแจ้งความยังหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ นี้ คุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ ท จ. ผู้มารดาจะมีอายุถึง ๗๐ ปีบริบูรณ์ บุตรธิดามีสมานฉันท์พร้อมกัน จะจัดการฉลองอายุสนองคุณมารดา แลในการกุศลที่จะบำเพ็ญนั้น ประสงค์จะพิมพ์หนังสือมิตรพลี เปนของถวายเจ้านายแลจ่ายแจกแก่ญาติมิตรสักเรื่อง ๑ ขอให้กรรมการช่วยเลือกเรื่องหนังสือในหอพระสมุด ฯ ให้พิมพ์ แลจะใคร่ได้เรื่องเนื่องในโบราณคดี ข้าพเจ้าเลือกดูเรื่องหนังสือเห็นมีเหมาะอยู่เรื่อง ๑ คือแบบธรรมเนียมในราชสำนักแต่โบราณ หนังสือเรื่องนี้เปนตำราว่าด้วยขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งใช้เปนแบบแผนในราชสำนักตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเปนราชธานี จนถึงรัชกาลที่ ๑ แลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์นี้ หอพระสมุด ฯ หาได้ต้นฉบับมาแต่ที่ต่าง ๆ แห่งละเรื่องสองเรื่อง ได้พิมพ์แล้วฉะเพาะเรื่องบ้าง ยังไม่ได้พิมพ์บ้าง เห็นว่าถ้ารวบรวมกันพิมพ์ในสมุดเล่มเดียว ก็จะเปนหนังสืออย่างดีในโบราณคดีเรื่อง ๑ ได้แจ้งความทั้งนี้แก่พระยาอรรถกลย์วทาวัทก็เห็นชอบด้วย จึงได้รวบรวมหนังสือซึ่งกล่าวมานั้นพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ นับในหมวดลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๕

กรรมการหอพระสมุด ฯ ขออนุโมทนาในความกตัญญูกตเวทีของบุตร์ธิดาแห่งคุณหญิงทรามสงวน แลขออำนวยพรแก่คุณหญิงทรามสงวนให้เจริญอายุ วรรณ สุข พล ทุกทิพาราตรีเทอญ,

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ