คำนำ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้เลือกหนังสืออุเทนคำฉันท์ซึ่งพระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งถวายสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ ทรงพิมพ์ประทานตอบแทนผู้ไปถวายรดน้ำสงกรานต์ ปีนี้จึงเลือกพระสุธนคำฉันท์ถวายอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งพระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งเหมือนกัน

เรื่องพระสุธนนี้มีในปัญญาสชาดกเรื่องที่ ๒ พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งแต่ยังเปนที่พระพิพิธสาลี มีชื่อบอกไว้ในตอนจบเรื่อง กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้เคยคัดมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ มาจนบัดนี้ล่วงเวลาได้ ๒๕ ปี หาฉบับไม่ใคร่ได้อยู่แล้ว แลการพิมพ์ครั้งนั้นก็พิมพ์ออกเปนตอนๆ ไม่ติดต่อกัน เปนการยากแก่ผู้ที่จะรวบรวมให้เปนชุดได้

การที่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ ทรงพิมพ์พระสุธนคำฉันท์ครั้งนี้เปนพระกรุณาแก่ผู้ใส่ใจในกาพย์กลอนแลผู้ศึกษาหนังสือไทยทั่วไป.

พิทยาลงกรณ์

ราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ