ภาคผนวก

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรฯ ในเวลาเสด็จอยู่ในเมืองปีนัง ครั้งเสด็จกลับมาถึงวังในกรุงเทพฯ ทรงพบหลักฐานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรฯ มากขึ้นอีก จึงทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงรวบรวมไว้ในสมุดเล่มเดียวให้ครบถ้วน เรื่องพระเจดีย์ยุทธหัตถี ระยะทางเสด็จฯ และประกาศสังเวยเทวดาดังต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ทรงตั้งพระทัยไว้ว่าจะตัดทอนให้เข้าเป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้พิมพ์ไว้ข้างหลังตามพระประสงค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ