คำนำ

เพลงยาวเปนหนังสือบทกลอนอยู่ในจำพวกที่แต่งดีถึงชั้นเอกมีอยู่เปนอันมาก กรรมการหอพระสมุด ฯ ได้ปรารภว่าจะพิมพ์มานานแล้ว แต่การที่จะพิมพ์เพลงยาวลำบากกว่าพิมพ์หนังสืออื่น ด้วยเพลงยาวมีมากด้วยกัน เปนเพลงยาวเรื่องก็มี เพลงยาวนิราศก็มี เพลงยาวสังวาศก็มี สำนวนที่แต่งเปนหนังสือแต่งครั้งกรุงเก่าก็มี แต่งในกรุงรัตนโกสินทรก็มีทุกรัชกาล จะพิมพ์ให้ดีจำจะต้องจัดเพลงยาวให้เปนหมวดหมู่พิมพ์ต่อกันโดยลำดับสมัยที่แต่ง การที่จะทำให้สำเร็จในคราวเดียวเปนการมากแลยากอยู่จึงยังมิได้ทำ บัดนี้ ขุนโสภณอักษรกิจ รับจะพิมพ์เปนตอนๆ ตามแต่กรรมการจะรวบรวมแลเลือกให้พิมพ์ เห็นว่าเปนความคิดดีอยู่ จึงได้ตั้งต้นให้พิมพ์หนังสือประชุมเพลงยาวเปนภาคๆ เล่มนี้นับเปนภาคที่ ๓

เพลงยาวที่พิมพ์ในเล่มนี้ เปนเพลงยาวของคุณสุวรรณแต่ง ว่าด้วยอาการประชวรกรมหมื่นอับศรสุดาเทพ.

ดำรงราชานุภาพ สภานายก

พอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ