คำนำ

นิทานเรื่องเลี้ยงเด็กที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ เดิมข้าพเจ้าแต่งให้หอพระสมุดฯ ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ คิดเวลาล่วงมาได้ ๓๐ ปี ยังหาเคยแยกออกพิมพ์แต่ฉะเพาะเรื่องไม่ ครั้นเมื่อเดือน กรกฎาคมศกนี้ เจ้าจอมมารดาชุ่มมารดาข้าพเจ้าถึงอสัญกรรม ข้าพเจ้าจะทำบุญสัปตมวารเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม คิดจะใคร่พิมพ์หนังสือเปนมิตรพลีสำหรับถวายจ่ายแจกแก่ช่วยงารสักเรื่อง ๑ จะแต่งเรื่องอะไรใหม่เวลานั้นใจคอก็ยังไม่เปนปรกติ จะไปไหว้วานท่านผู้อื่นแต่ง วันก็จวนงาร เกรงจะเปนวานให้ได้ความเดือดร้อน จึงลองค้นดูเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือวชิรญาณพบบนิทานเรื่องนี้เห็นว่าพอจะใช้ได้ ก็ให้คัดมาพิมพ์เปนเล่มสมุดแจกในครั้งนั้น แลการที่แจกหนังสือเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ทราบว่าชอบอ่านกันโดยมาก เมืองารแล้วยังมีผู้มาขอไม่ขาด จนหนังสือซึ่งพิมพ์ครั้งแรกไม่พอจะให้ภาคหอพระสมุดฯ ข้าพเจ้าจึงให้พิมพ์ฉบับนี้ขึ้นใหม่เปนครั้งที่ ๒ เพื่อจะแบ่งให้เปนภาคหอพระสมุดฯ บ้าง เอาไว้จ่ายแจกอิกบ้าง หวังใจว่าท่านผู้ได้ไปในชั้นหลังจะพอใจอ่านโดยมากด้วยกัน

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วังวรดิศ

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ