คำนำ

จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช) จะทำการปลงศพสนองคุณหมอซุ่น สุนทรเวช ผู้บิดา พร้อมกับศพคุณหญิงพันแพทย์พงศาผู้ภรรยา แลศพนางสาวพาณีผู้เปนธิดา ปราถนาจะพิมพ์หนังสือแจกในงานศพ ๒ เรื่อง มาขอให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ช่วยเลือกเรื่องหนังสือในหอพระสมุดฯ ให้พิมพ์ ข้าพเจ้าชวนให้พิมพ์หนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔ ซึ่งหอพระสมุด ฯ ได้รวบรวมฉบับไว้เรื่อง ๑ กับตำราสรรพคุณยาของพระเจ้าบรมวงศเธอชั้น ๒ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทอิกเรื่อง ๑ พระยาแพทย์พงศาเห็นชอบด้วย จึงได้จัดการพิมพ์ให้ตามประสงค์

หนังสือสรรพคุณยาที่พิมพ์นี้ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ซึ่งทรงชำนาญในวิชาแพทย์ไทย จนได้บัญชาการกรมหมอหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ มาจนตลอดรัชกาลที่ ๔ นับถือกันว่าเปนหมอเอกพระองค์หนึ่งในสมัยนั้น ได้ทรงทดลองแล้วเรียบเรียงขึ้นไว้เปนตำรา เพราะฉนั้นเชื่อได้ว่าเปนตำราดีที่ใช้ได้ดีจริงในวิชาแพทย์ไทยตำรา ๑ หอพระสมุด ฯ ได้ต้นฉบับตำรานี้มาจากพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งทรงบัญชาการกรมสาธารณศุขในบัดนี้ แต่ยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่น กรรมการเห็นว่าเปนตำราดีจึงพิมพ์ขึ้นเปนครั้งแรกเมือเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ก็มีผู้นิยมกันเปนอันมาก ไม่ช้านานเท่าใดหนังสือฉบับที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกก็หมด ได้พิมพ์ฉบับที่ ๒ เมื่อเดือนมีนาคมใน พ.ศ. ๒๔๖๒ นั้นเองอิกครั้ง ๑ บัดนี้ก็หมดอิก ยังมีผู้มาถามหาอยู่เนือง ๆ จึงได้ชวนให้พระยาแพทย์พงศาพิมพ์อิกฉบับ ๑ เปนครั้งที่ ๓ ด้วยเห็นว่าในสมัยนี้การเล่าเรียนวิชาแพทย์เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแต่ก่อน แลมีผู้ชอบศึกษาสอบค้นเปรียบเทียบตำรายาของชาวประเทศตวันตกกับยาไทย การที่พิมพ์ตำรายาไทยที่ดี เช่นตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนี้ ย่อมเปนประโยชน์แก่การศึกษาวิชาแพทย์ นับว่าเปนสาธารณประโยชน์ซึ่งสมควรจะบำเพ็ญ พระยาแพทย์พงศาเห็นชอบด้วย จึงรับพิมพ์สมุดเล่มนี้

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ขออนุโมทนากุศลบุญราษีทักษิณานุปทาน ซึ่งพระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช) ได้จัดการปลงศพสนองคุณบิดา โดยความกตัญญูกตเวที พร้อมด้วยศพคุณหญิงพันแพทย์พงศา ผู้ภรรยา กับศพนางสาวพาณี สุนทรเวช ธิดา แลได้พิมพ์หนังสือตำราสรรพคุณยา ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเรื่องนี้ให้แพร่หลาย หวังใจว่าท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับสมุดเล่มนี้ไป คงจะอนุโมทนาด้วยทั่วกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ