สกฺกตฺวา

สกฺกตฺวา สกฺกโต โหติ ครุ โหติ สคารโว
ปูชโก สภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน วุวตฺถิ โหตุ เต สทา
 
 
จะเปนผู้ที่ท่านสักการก็เพราะสักการท่าน
ผู้มีความเคารพย่อมเปนผู้ที่คนเคารพ
ผู้บูชาท่านย่อมได้ซึ่งบูชา
ผู้ไหว้ท่านย่อมได้ซึ่งไหว้ตอบ
ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด
 

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ