พระบรมราโชวาท พระราชทานพระราชโอรส ในรัชกาลที่ ๕

พระบรมราโชวาท พระราชทานพระราชโอรส ในรัชกาลที่ ๕

พระบรมราโชวาท พระราชทานพระราชโอรส ในรัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระมาตุจฉา โปรดให้พิมพ์ ปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท ถนนรองเมือง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ