คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกโท พระศุลีสวามิภักดิ์ (เศวตร์ พราหมณะนันทน์) กำหนดงานวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม นางส้มเกลี้ยง พระหมณะนันท์ ซึ่งเป็นภรรยา ได้มาแจ้งแก่หัวหน้ากองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่องโคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคสาม เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานนี้ กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามความประสงค์

หนังสือเรื่องโคลงตำราไม้ดัดนี้ หลวงมงคลรัตน (ช่วง ไกรฤกษ) แต่งในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์อธิบายไว้เมื่อคราวพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๗๒ ดังได้นำมาตีพิมพ์ไว้ข้างหน้าเรื่องแล้ว

เรื่องตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้มีชาวต่างประเทศขออนุญาตนำไปแปลพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ไซ่ง่อน และภาษาดัชที่กรุงเฮก เมื่อทรงเห็นว่ามีผู้นิยมมาก ตลอดจนถึงชาวต่างประเทศ จึงทรงชำระเรื่องและทำรูปให้บริบูรณ์ขึ้น และโปรดให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และต่อมาได้มีผู้ขออนุญาตพิมพ์เฉพาะภาษาไทยอีกหลายครั้ง

ส่วนประชุมบทเพลงไทยเดิมนั้น กรมศิลปากรได้จัดรวบรวมไว้ และได้ตรวจสอบที่มาของบทลำนำนั้นๆ แล้วหมายเหตุไว้ว่า เป็นบทที่คัดหรือดัดแปลงมีเค้าเงื่อนมาจากหนังสือเรื่องอะไร ครั้งแรกรวบรวมได้ ๒๒ บท ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ไปครั้งหนึ่ง ให้ชื่อว่า ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคที่ ๑ และต่อมาได้รวบรวมไว้อีก ๒๑ บท จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาคที่ ๒ ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมศิลปากรได้รวบรวมบทเพลงต่างๆ อีก รวม ๒๒ เพลง ให้พิมพ์เป็นภาคที่ ๓ แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ฉะนั้น จึงมีบทเพลงไทยที่พิมพ์แล้ว ๓ ภาค รวม ๖๕ บท บทลำนำทั้ง ๖๕ บทนี้ พึงสังเกตว่า บางบทมีถ้อยคำหรือบางวรรคไม่ตรงกับในหนังสือเรื่องเดิม ทั้งนี้ อาจจะเป็นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ๑. หนังสือนั้นอาจจะชำระแก้ไขกันเสียในภายหลัง หรือจำกันมาผิดเพี้ยน ๒. เพราะท่านผู้คัดเลือกท่านจงใจแก้ถ้อยคำ เพื่อให้เข้ากับทำนองได้เหมาะเจาะและไพเราะ บทไหนมีถ้อยคำต่างจากในหนังสือเรื่องเดิม ก็ได้คัดบทในหนังสือเรื่องเดิมมาลงไว้ให้ดูด้วย เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกัน

ส่วนเรื่องวัฒนจักก์นั้น เป็นเรื่องที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงแสดงทางพระธรรมเทศนา เจ้าภาพเห็นเป็นเรื่องที่มีคติธรรม สมควรที่บุคคลทั้งหลายจะพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติ ควรจะได้พิมพ์ให้แพร่หลาย จึงได้ขออนุญาตนำมาพิมพ์ไว้ด้วย

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งเจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศแด่ เสวกโท พระศุลีสวามิภักดิ์ (เศวตร์ พราหมณะนันทน์) และให้พิมพ์หนังสือนี้แจกเป็นวิทยาทาน ขอกุศลทั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ เสวกโท พระศุลีสวามิภักดิ์ (เศวตร์ พราหมณะนันทน์) ผู้ล่วงลับ ได้ประสบแต่อิฏฐคุณมนุญผล สมดังเจตจำนงของเจ้าภาพทุกประการเทอญ.

กรมศิลปากร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

 

  1. ๑. โคลงตำราไม้ดัด ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคสาม พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระศุลีสวามิภักดิ์ (เศวตร์ พราหมณะนันทน์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ