• นิราศวังบางยี่ขัน

  คุณพุ่มแต่งเรื่องตามเสด็จพระองค์เจ้านารีรัตนา เมื่อปีมเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ กล่าวถึงการเดินทางเรือจากพระบรมมหาราชวังไปยังวังบางยี่ขัน ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายลาวในกรุงเทพ คุณพุ่มเดินทางภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
 • ซวยงัก

  แม่ทัพงักฮุย (เยว่เฟย์, พ.ศ.​1646-1685) ในสมัยปลายราชวงศ์ซ่งเหนือต่อราชวงศ์ซ่งใต้ งักฮุยสมัครเข้าเป็นทหารต่อต้านการรุกรานของข้าศึกชนเผ่าจินทางเหนือ จนได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพก่อนถูกใส่ความและประหารชีวิต ประวัติของงักฮุยได้รับการบันทึกครั้งแรกภายหลัง ๖๐ ปีโดยหลานชายและได้รับบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง (บทที่ ๓๖๕) ของหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่ง ๔๙๖ บท ต่อมาเชียนไฉกวีในสมัยพระเจ้าคังซี แต่งนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แม่ทัพงักฮุยความยาว ๘๐ บท ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในพ.ศ. ๒๔๑๐
 • วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม ๒

  นิทานเรื่องปาจิตกุมารนี้ เป็นวรรณกรรมที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ต้นฉบับเดิมเป็นฉบับตัวเขียนมีจำนวน ๕ เล่มสมุดไทย การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้ปริวรรตอักษรเป็นภาษาปัจจุบัน ตรวจสอบชำระจัดทำเชิงอรรถและคำอธิบาย และนิทานสุภาษิตเรื่อง พระโพธิสัตว์โกสามภิน เป็นนิทานคำกาพย์อีกเรื่องหนึ่ง อาจเป็นฝีปากกวีคนเดียวกัน ปรากฏฉบับอยู่ท้ายเล่มสมุดไทยเรื่องปาจิตกุมาร
 • พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธน ฯ แลกรุงเทพ ฯ

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงพระเมตตาลูกหญิงปลื้มจิตรมาแต่เล็ก ทรงรับเอาเปนพระธุระเรียบเรียงราวเรื่องในสมุดเล่มนี้ ซึ่งเปนเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธนบุรีแลกรุงเทพมหานคร เกบความจากหนังสือพงศาวดารต่าง ๆ ทั้งที่มีในภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ นำมาเรียงรวมเปนเรื่องโดยเฉพาะ
 • หิโตปเทศวัตถุปกรณัม

  ถ้าจะพูดถึงลักษณที่นำหิโตปเทศมาเปนภาษาไทย ก็อาจแบ่งได้เปน ๒ ประเภท คือแปลตรงความกับภาษาสํสกฤตประเภทหนึ่ง แต่งเปนร้อยแก้วบ้าง เปนลิลิตบ้าง อีกประเภทหนึ่งจำเอาความมาเล่าตามโวหารของผู้เรียบเรียง ไม่เดิรตามรอยหนังสือในภาษาเดิมมากนัก เปนแต่เพียงว่าเมื่ออ่านเทียบกันก็พอจับเค้าได้เท่านั้น หิโตปเทศที่พิมพ์ในเล่มนี้สงเคราะห์เข้าในประเภทหลัง แลมีตอนที่เรียก “มิตรลาภ” ตอนเดียวเท่านั้น
 • ประชุมปกรณัม ภาคที่ ๑ นิทานอิหร่านราชธรรม ๑๒ เรื่อง (ที่เรียกกันมาว่า ๑๒ เหลี่ยม)

  นิทานพวกนี้เปนนิทานแขก ดูจะเปนของพวกแขกชาวเปอรเซียรวบรวมแต่งขึ้น ข้อที่นำมาถึงประเทศนี้นั้น พระเจ้าแผ่นดินเปอรเซียได้แต่งราชทูตเข้ามายังเมืองไทย โดยประสงค์จะให้มาเกลี้ยกล่อมสมเด็จพระนารายน์ ฯ ให้เข้ารีตสาสนาอิศลาม ครูบาอาจารย์ที่ชำนาญสาสนาแลราชธรรมทางประเทศเปอรเซียคงเข้ามาด้วย บางทีจะนำหนังสือเรื่องนี้เข้ามา
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๒ เรื่องปักษีปกรณัม

  นิทานเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์ปัญจตันตระของลัทธิสาสนาพรามณ์บ้าง ในชาดกฝ่ายพระพุทธสาสนาก็มีบ้าง คงฟังได้ว่าเปนนิทานของเก่าแต่ปรัมปรามีอยู่ในมัชฌิมประเทศ ฉบับในหอหลวงเห็นจะตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๑ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เมื่อยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ เปนอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ทรงพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ เปนครั้งแรก
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๓ เรื่องปิศาจปกรณัม

  นิทานเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์ปัญจตันตรของลัทธิสาสนาพราหมณ์โดยมาก คงฟังได้ว่าเปนนิทานของเก่าแต่ปรัมปรามีอยู่ในมัชฌิมประเทศ ฉบับในหอหลวงเห็นจะตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๑ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เมื่อยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ เปนอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ทรงพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ เปนครั้งแรก
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๔ เรื่องเวตาลปกรณัม

  หนังสือเรื่องเวตาล มูลเดิมเปนภาษาสันสกฤตเรียกว่าเวตาลปัญจวึศติ มีฉบับอยู่ในหอพระสมุด ฯ ฉบับภาษาไทยยังหาไม่พบ เข้ามาสู่สยามประเทศแต่โบราณแล้ว เวตาลปกรณัมนี้ตอนต้นดูแผกเพี้ยนจากภาษาสันสกฤตมาก ตกตอนปลายจึงเข้ากันได้สนิท แต่ท้องนิทานเห็นจะได้แต่งเติมและตัดออกมาก ที่เปนเช่นนี้เห็นจะเปนด้วยเมื่อแรกเข้ามาสู่ประเทศนี้เปนแต่เล่าจำกันต่อ ๆ มา
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๕ นนทุกปกรณัม

  นนทุกปกรณัมนี้มีมาในภาษาไทยช้านานแล้ว เปนหนังสือที่มีผู้นำเนื้อเรื่องมาจากอินเดีย แลที่มาก็คือปัญจตันตระแทบทั้งนั้น ส่วนปัญจตันตระนั้นก็มาจากชาดกโดยมาก ชาดกเปนหนังสือรุ่นเก่ากว่า แลที่เกิดปัญจตันตระขึ้น ก็เพราะผู้เรียบเรียงเห็นประโยชน์ในการสั่งสอนคนโดยวิธีเล่านิทานตามแบบชาดกนั้นเอง

ข่าวสารล่าสุด