• คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง

  ถือว่าเป็นเอกสารที่บรรยายสภาพกรุงศรีอยุธยาโดยละเอียด เริ่มต้นด้วย ภูมิสถาน กำแพงป้อมคูประตูหอรบ สภาพภายในเขตกำแพงพระนคร การวางผังเมืองเขตพระราชฐานในและนอกเกาะเมือง ขุมชนโดยรอบ ตลาดในกรุงและรอบกรุง ชนต่างเมืองและต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายในพระนคร สิ่งสำคัญที่เป็นหลักเมือง ทำให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา และการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น
 • ไคเภ็ค-ปฐมเหตุการสร้างโลกและมนุษย์

  หรือ สามราชาห้าจักรพรรดิ์ (Three Sovereigns and Five Emperors) เป็นวรรณกรรมตำนานว่าด้วยกำเนิดโลกและสรรพสิ่ง แต่งเป็นร้อยแก้ว เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีซึ่งสำเร็จราชการกรมท่าได้มีบัญชาให้หลวงพิพิธภัณวิจารณ์แปลจากภาษาจีน เมื่อ พ.ศ.2420 ตามความเชื่อ ราชาทั้งสามเป็นกึ่งเทวะซึ่งใช้อำนาจสร้างสรรค์มนุษยชาติและถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ส่วนจักรพรรดิทั้งห้าเป็นปรัชญาเมธีซึ่งทรงคุณธรรมล้ำเลิศ
 • กลอนบทละครเรื่องดาราวงศ์

  เรื่องดาราวงศ์นี้มีเอกลักษณ์ในการใช้โวหาร ถ้อยคำ ท่วงทำนองการแต่งที่คล้ายคลึงกับลักษณะเฉพาะตัวของสุนทรภู่ ต้นฉบับเป็นสมุดไทยดำ อักษรไทยเส้นรง ๕๓ หน้า ๑ เล่ม เก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติ (เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์ผู้แต่งกลอนบทละครเรื่องดาราวงศ์ โดยนางสุกัญญา จันทนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๘)
 • กนกนคร

  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
  เรื่องกนกนครนี้มิใช่เอามาจาก ตฺริวิกฺรมาโธคาศฺรีะ อย่างเดียว ต้องกล่าวว่าประกอบขึ้นด้วย (๑) เรื่องเมืองทอง (๒) ตฺริวิกฺรมาโธคาศฺรีะ (๓) น.ม.ส. ทั้งสามนี้รวมกัน...นิทานนี้เนื้อเรื่องเดิมเปนเรื่องแขกฮินดู ผู้แต่งเปนไทยแต่งกลอนไทยให้ไทยอ่าน แต่เปนผู้รู้ภาษาอังกฤษ นึกในภาษานั้นได้ เหตุฉนั้นความคิด ความเปรียบ หรือเชิงความและสำนวนที่กล่าวก็ดี อาจเปนไทย ๆ แขก ๆ ฝรั่ง ๆ ปะปนกันหลายขนาน
 • พระสุธนคำฉันท์

  พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
  เรื่องพระสุธนนี้มีในปัญญาสชาดกเรื่องที่ ๒ พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งแต่ยังเปนที่พระพิพิธสาลี มีชื่อบอกไว้ในตอนจบเรื่อง กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้เคยคัดมาพิมพ์ไว้ในหนังสือวชิรญาณครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ มาจนบัดนี้ล่วงเวลาได้ ๒๕ ปี หาฉบับไม่ใคร่ได้อยู่แล้ว แลการพิมพ์ครั้งนั้นก็พิมพ์ออกเปนตอนๆ ไม่ติดต่อกัน เปนการยากแก่ผู้ที่จะรวบรวมให้เปนชุดได้
 • โคลงนิราศพระพิพิธสาลี

  ประกอบด้วยนิราศสองเรื่องคือ โคลงนิราศทวาย ในคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปราชการการศึกที่เมืองทวาย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๓๔ ยังไม่เคยมีการพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และโคลงนิราศชุมพร ไม่ทราบปีที่ประพันธ์ พ.ณ ประมวญมารค เคยนำมาพิมพ์ในหนังสือประชุมโคลงนิราศ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า โคลงนิราศพระพิพิธสาลี
 • นิราศวังบางยี่ขัน

  คุณพุ่มแต่งเรื่องตามเสด็จพระองค์เจ้านารีรัตนา เมื่อปีมเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ กล่าวถึงการเดินทางเรือจากพระบรมมหาราชวังไปยังวังบางยี่ขัน ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายลาวในกรุงเทพ คุณพุ่มเดินทางภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
 • ซวยงัก

  แม่ทัพงักฮุย (เยว่เฟย์, พ.ศ.​1646-1685) ในสมัยปลายราชวงศ์ซ่งเหนือต่อราชวงศ์ซ่งใต้ งักฮุยสมัครเข้าเป็นทหารต่อต้านการรุกรานของข้าศึกชนเผ่าจินทางเหนือ จนได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพก่อนถูกใส่ความและประหารชีวิต ประวัติของงักฮุยได้รับการบันทึกครั้งแรกภายหลัง ๖๐ ปีโดยหลานชายและได้รับบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง (บทที่ ๓๖๕) ของหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่ง ๔๙๖ บท ต่อมาเชียนไฉกวีในสมัยพระเจ้าคังซี แต่งนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แม่ทัพงักฮุยความยาว ๘๐ บท ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในพ.ศ. ๒๔๑๐
 • วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม ๒

  นิทานเรื่องปาจิตกุมารนี้ เป็นวรรณกรรมที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ต้นฉบับเดิมเป็นฉบับตัวเขียนมีจำนวน ๕ เล่มสมุดไทย การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้ปริวรรตอักษรเป็นภาษาปัจจุบัน ตรวจสอบชำระจัดทำเชิงอรรถและคำอธิบาย และนิทานสุภาษิตเรื่อง พระโพธิสัตว์โกสามภิน เป็นนิทานคำกาพย์อีกเรื่องหนึ่ง อาจเป็นฝีปากกวีคนเดียวกัน ปรากฏฉบับอยู่ท้ายเล่มสมุดไทยเรื่องปาจิตกุมาร
 • พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธน ฯ แลกรุงเทพ ฯ

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงพระเมตตาลูกหญิงปลื้มจิตรมาแต่เล็ก ทรงรับเอาเปนพระธุระเรียบเรียงราวเรื่องในสมุดเล่มนี้ ซึ่งเปนเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธนบุรีแลกรุงเทพมหานคร เกบความจากหนังสือพงศาวดารต่าง ๆ ทั้งที่มีในภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ นำมาเรียงรวมเปนเรื่องโดยเฉพาะ

ข่าวสารล่าสุด