• แม่ครัวหัวป่าก์

  ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
  ตำราเรื่องนี้นอกจากฉันได้จดจำทำเอ็งบ้าง ขอต่อท่านพวกพ้องที่รู้ตำราของเก่าเปนส่วนพิเศษบ้าง ถ่ายจากตำราต่างประเทศบ้าง แบ่งสมุดทุกเล่มออกเปนสี่ภาค ภาคหนึ่งตำรากับเข้าของกินอย่างไทย แบ่งเปนบริจเฉทหุงต้มแกงของจานเครื่องจิ้มเครื่องว่างขนมผลไม้ ผักเครื่องปรุงประกอบเครื่องเทศเปนต้น ภาค ๒ กับเข้าของกินต่างประเทศก็มีทำนองอันคล้ายคลึงกัน ภาค ๓ ว่าด้วยปานะเครื่องดื่มต่างๆ ภาค ๔ ว่าด้วยคฤหะวิทยาตำราและวิธีพยาบาลสำหรับบ้านเรือนและแพทย์ ตำรายาสำรับครอบ​ครัวด้วย เพื่อพ่อบ้านแม่เรือนจะมีธุระกิจการที่เกี่ยวแก่ครองครัว
 • สาส์นสมเด็จ พุทธศักราช ๒๔๕๗ - ๒๔๗๙

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  หนังสือ “สาส์นสมเด็จ” นี้ องค์การค้าของคุรุสภาได้เคยจัดพิมพ์มาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ การพิมพ์ในครั้งนั้นได้จัดแบ่งออกเป็น ๒๖ เล่ม รวมสารบาญค้นเรื่องอีก ๑ เล่มเป็น ๒๗ เล่ม ในเวลาต่อมาทายาทได้ตรวจพบว่าได้มีสาส์นสมเด็จที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์หลงเหลืออยู่อีก เช่น ลายพระหัตถ์โต้ตอบปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในการจัดพิมพ์ใหม่ในวโรกาสมหามงคลนี้ ได้นำมารวบรวมให้เป็น “สาส์นสมเด็จ” ที่มีฉบับสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เคยได้จัดพิมพ์มา
 • สาส์นสมเด็จ พุทธศักราช ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  ในปัจฉิมวัย ซึ่งเป็นวัยที่บุคคลส่วนมากจะหยุดพักผ่อนหาความสุขสบายตามอัตภาพ แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพหาได้ทรงพักผ่อนเช่นนั้นไม่ หากได้ทรงใช้เวลาที่ว่างทรงมีลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงโต้ตอบวิจารณ์ ประทานคำอธิบายในระหว่างสมเด็จทั้งสองพระองค์ เกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ เช่นประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปะ และอักษรศาสตร์เป็นต้น
 • จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน

  ฟาเหียน / เจมส์ เล็กจ์ / พระยาสุรินทรฦๅชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ)
  ฟาเหียนเป็นสมณฑทูตของประเทศจีนแต่โบราณคนแรกที่ได้เดินทางจากประเทศจีนไปเสาะแสวงหาคัมภีร์พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาถึงอินเดีย ตั้งแต่ พ.ศ. ๙๔๒ ถึง ๙๕๗ รวมเวลาถึง ๑๕ ปี ต้องเผชิญภัยตั้งแต่ออกจากประเทศจีนไปทางตะวันตกในตอนกลางของทวีปเอเซีย ผ่านทะเลทรายโกบีและข้ามสันของพืดภูเขาหิมาลัย ผ่านลงตอนเหนือถึงใต้ของอินเดีย และข้ามไปเกาะสิงหฬ แล้วกลับทางเรือมาในมหาสมุทรอินเดีย ไปขึ้นเมืองจีนที่แหลมชานตุง นอกจากได้คัมภีร์พระไตรปิฎกกลับไปเผยแผ่แล้ว ฟาเหียนยังได้เขียนจดหมายเหตุการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง (คือหนังสือเล่มนี้) ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในโลกอีกด้วย.
 • สุขุมาลนิพนธ์

  สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
  เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสชวนสมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณให้แต่งสุภาสิตคนละบทสำหรับรวมเข้าเปน “หนังสือวชิรญาณสุภาสิต” พิมพ์พระราชทานแจกเปนที่ระลึกในงารฉลองหอพระสมุดวชิรญาณในปีฉลู พ.ศ. ๒๔๓๒ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า ฯ ทรงพระนิพนธ์สุภาสิตเปนโคลงดั้น ๒ บทส่งมาลงพิมพ์ พอปรากฎก็มีเสียงสรรเสริญแลยอมทั่วกันหมดในทันทีว่าทรงสามารถแต่งสู้กวีผู้ชายได้ แลโคลงดั้น ๒ บทนี้มีผู้ชอบจนจำกันได้ก็มาก
 • กุมารคำฉันท์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล
  คำฉันท์กัณฑ์กุมารที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ ใครอ่านก็เห็นจะยอมหมดทุกคนว่าแต่งดีหนักหนา ถึงสำนวนผู้ชายก็ยากที่จะแต่งให้เทียมถึงได้ ควรเปนตัวอย่างให้เห็นความได้ข้อหนึ่ง ว่าการศึกษาของสัตรีในประเทศของเรานี้โดยฉะเพาะที่เปนสมาชิกในราชสกุลได้รุ่งเรืองมาแต่โบราณ.
 • โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
  ทรงพระนิพนธ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พรรณนาถึงแบบแผนการปฏิบัติการพระราชพิธีตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของราษฎรทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือเรื่องนี้นับว่าเป็นหนังสือหายาก และมีคุณค่ามากเล่มหนึ่ง และมีการพิมพ์เผยแพร่เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น
 • สำเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) กับประวัติเจ้าพระยายมราช

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในสมุดนี้เนื้อเรื่องเป็นสำเนาพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระราชทานแด่ท่านเจ้าพระยายมราชระวางรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ถึงรัตนโกสินทรศก ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ซึ่งเป็นปีที่สวรรคต เห็นว่าพระราชหัตถเลขาเหล่านี้นอกจากที่จะสำแดงพระราชหฤทัยสนิธเสน่หาแด่ท่านเจ้าพระยายมราชเป็นอย่างน่าจับใจแล้ว ยังมีประโยชน์ในทางศึกษาประวัติแห่งราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วย
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวสารล่าสุด