โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือต่างๆ ในประเทศไทยในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจศึกษาและค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางสะดวกและทั่วถึง ในขั้นแรกอยู่ในระหว่างการจัดทำ “โครงการเผยแพร่หนังสือดีที่ทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลรักษาวรรณกรรม ในการคัดเลือกและอนุเคราะห์ต้นฉบับหนังสือวรรณกรรมต่างๆ จำนวน ๖๐ เล่ม เพื่อจัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

หอสมุดดำรงราชานุภาพ

มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

การจัดทำได้พยายามรักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเนื้อหาของหนังสือ เพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า และเพื่อพัฒนาการใช้งานห้องสมุดดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล

หากเจ้าของผลงานหรือทายาทพบว่ามีข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโปรดแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไป

 

ข่าวสารล่าสุด