ปางที่ ๙ พุทธาวตาร

โคลง ๔

๏ ไพษณพปางที่เก้า ลำดับ
สมณะโคดม พุทธเจ้า
นี่เพราะจะไม่รับ รองพระ เสียเลย
เกรงว่าจะเสียเค้า มากไป
๏ เราไซร้ย่อมรู้อยู่ ไป่ฉงน
ว่าพระสุคตจอม โลกนั้น
เปนเลิดณสากล ยิ่งกว่า
สุรเทพในชั้น สรวงสวรรค์
๏ อรหันต์ตรัสรู้ แล้วสอน
อุตตมะธรรมอัน ถ่องแท้
สาวกท่านเที่ยวจร สอนต่อ
แผ่พระศาสนาแล้ สืบสาย
๏ ด้วยกายมนัสน้อม บูชา
พระพุทธพระธรรมสงฆ์ เลิดแก้ว
รัตนัตตะยา นุภาพ
ขจัดอุปัทว์แผ้ว ภัยพาล สิ้นแล ฯ
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ