คำนำ

ในการทอดกฐินพระราชทานราชบัณฑิตยสถาน ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ นี้ ข้าพเจ้าได้ขอให้พระพินิจวรรณการเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานติดต่อกับพระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร เพื่อหาหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งพิมพ์แจกตามควร พระยาอนุมานราชธน กับพระพินิจวรรณการเห็นควรพิมพ์เรื่อง “การเล่นเพลง” แจกในงานนี้ ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วย และขออนุโมทนากำลังกายกำลังความคิดของผู้ที่ได้ช่วยทำหนังสือเรื่องนี้ให้สำเร็จ หวังใจว่าหนังสือนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านในทางที่ให้ทราบจารีตประเพณีและศิลปกรรมพื้นเมืองของไทยเราแต่โบราณมา

<วิจิตรวาทการ>

เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

๑๙ ตุลาคม ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ