ประวัติสังเขป

คุณแม่แป้น ใยมณี เกิดเมื่อปีมะโรง วันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ เป็นบุตรีของนายเปี่ยม นางแจ่ม จันทร์น้อย ได้ทำการสมรสกับคุณพ่อแถม ใยมณี เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี มีบุตรด้วยกัน ๕ คน แต่ยังคงมีชีวิตอยู่ ๒ คน คือนายปรีดา ใยมณี กับนายเฉลิม ใยมณี

ในระหว่างที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ที่มองเห็นอนาคตของลูก ๆ สำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ท่านพร้อมทั้งคุณพ่อจึงต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้มาบำรุงลูกโดยให้ได้รับการศึกษาอย่างดี เป็นประการแรก และให้ลูก ๆ มีความเป็นอยู่ในสภาพอันควรตลอดมา ด้วยความวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าประกอบกับความมัทยัสถ์ของคุณแม่ ทำให้ครอบครัว ซึ่งก่อร่างสร้างตัวมาจากกสิกรมาเป็นพ่อค้า และเป็นกำลังใจให้คุณพ่อได้หันมาศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ จนสอบได้ประกาศนียบัติจากกระทรวงสาธารณสุข ออกมารักษาและจำหน่ายยาที่คุณพ่อเป็นผู้ปรุงเอง ทำรายได้ให้แก่ครอบครสมบูรณ์ขึ้นอย่างน่าปลื้มใจ

นับแต่ลูก ๆ จำความได้ คุณแม่ได้พร่ำสอนให้ลูกประพฤติแต่ในทางที่ชอบ ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมาก ท่านได้มีศรัทธาแก่กล้าในทางการกุศลอย่างยิ่ง จากเงินที่ท่านเก็บหอมรอมริบนาเป็นเวลานาน ท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ไว้ที่วัดราษฎร์ธรรมโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ขึ้นหนึ่งหลัง ยิ่งกว่านั้น คุณแม่ยังได้อุทิศเงินจำนวนหนึ่งจัดพิมพ์หนังสือนักธรรมขึ้น ๓ ชุด มีนักธรรมตรี โท และเอก สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในวัดบัว จังหวัดลพบุรีจะได้ใช้ประกอบการศึกษาในทางพระธรรมและพระพุทธประวัติโดยสดวก

คุณแม่ได้เริ่มป่วยกะเสาะกะแสะมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๕ อาการมีแต่ทรงกับทรุด แม้ว่าคุณพ่อและลูก ๆ จะพากันกระวนกระวายในอาการป่วยของคุณแม่ แต่ท่านก็มิได้แสดงอาการยินดียินร้ายด้วยเท่าใดนัก นอกจากท่านตั้งมั่นอยู่แต่ในพระธรรม และปรารภแต่จะประกอบแต่การกุศลเท่านั้น ทั้งนี้ คุณแม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำดอนของพระพุทธองค์อย่างซึ้งเสียแล้ว และแสดงความประสงค์ครั้งสุดท้ายว่า ใคร่จะทำบุญทอดกฐิน ณ วัดที่ท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ไว้นั้นสักครั้ง แต่ท่านมาด่วนจากไปสู่ที่สงบเสียก่อน วันมรณกรรมของคุณแม่คือ ปีมะโรง เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ วันอาทิตย์ ตรงกับวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมชนมายุได้ ๖๐ ปีบริบูรณ์

คุณแม่ได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับมาเห็นหน้ากันอีก แต่คุณงามความดีของคุณแม่ยังมีอยู่ในความทรงจำของลูก ๆ เสมือนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งลูก ๆ ได้น้อมเคารพความดีทั้งมวลของคุณแม่สืบต่อไปชั่วชีวิต ขอดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเถิด.

ปรีดา ใยมณี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ