คำนำ

นายร้อยตำรวจเอก ขุนกำราบอรินทร จะทำงานปลงศพนางมอญ ศศะนานนท์ ผู้มารดา ใคร่จะพิมพ์หนังสือแจกในงานนั้น จึ่งมอบฉันทะให้นายทองย้อย ศศะนานนท์ มาขอสอบค้นหนังสือที่ราชบัณฑิตยสภา พบเรื่องประวัติสังเขปชนชาติแม้ว เย้า มูเซอร์ ก็พอใจจึ่งขออนุญาตพิมพ์ ราชบัณฑิตยสภาได้อนุญาตให้ตามความประสงค์.

หนังสือเรื่องประวัติสังเขปชนชาติแม้ว เย้า มูเซอร์ นี้ พระยากสิการบัญชา เจ้าพนักงานที่ดินมณฑลพายัพได้ส่งมาให้หอพระสมุดสำหรับพระนคร และแถลงมาว่าหนังสือเรื่องนี้พระยากสิการบัญชาได้พบฉะบับที่มณฑลพายัพ ไม่ทราบว่าผู้ ใดแต่ง สื่อได้ความแต่ว่า ปลัดมณฑลประจำจังหวัดสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ สอบสวนรวบรวมขึ้น เพื่อจะส่งมาพิมพ์ในงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ณสวนลุมพินี เมื่องานที่สวนลุมพินีเลิกไปหนังสือนี้จึงค้างอยู่ ราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าเป็นขนบธรรมเนียมของชนชาวเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งอันควรพิมพ์ให้แพร่หลายได้ จึ่งอนุญาตให้พิมพ์ขึ้นเป็นสมุดเล่มนี้

ราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ