ประวัติย่อ คุณหญิงสากลกิจประมวญ

(พลอย เสนีวงศ์ ณอยุธยา)

คุณหญิงสากลกิจประมวญ (พลอย เสนีวงศ์ ณอยุธยา) เกิดเมื่อณวัน ๖ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีวอก โทศก ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็นธิดาหลวงผ่านพิภพ (หนู สโรบล) และนางผ่านพิภพ (ปริก สโรบล) เป็นมารดา

หลวงผ่านพิภพ (หนู สโรบล) เป็นบุตรพระยามณเฑียรธรบาล (บัว สโรบล)

นางผ่านพิภพ (ปริก สโรบล) เป็นธิดาพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (อิน นนทเปาวริยะ)

ฉะนั้น คุณหญิงสากลกิจประมวญ จึงเป็นหลานพระยามณเฑียรธรบาล และพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม

เมื่ออายุย่างเข้า ๑๗ ปี คุณหญิงสากลกิจประมวญ ได้ทํางานมงคลสมรสกับพระยาสากลกิจประมวญ (หม่อมหลวงแปลก เสนีวงศ์ ณอยุธยา) เมื่อครั้งยังรับราชการเป็นมหาดเล็กวิเศษในรัชชกาลที่ ๕ ที่จวนเก่าจังหวัดนนทบุรี แล้วพากันยกลงมาอยู่ที่บ้านข้างพระราชวังหลัง คุณหญิงสากลกิจประมวญได้มีบุตรกับพระยาสากลกิจประมวล ๓ คน เป็นหญิง ๒ ชาย ๑ บุตรหญิงคนใหญ่ชื่อ เชื้อ ได้ทำงานมงคลสมรสกับพระยาธนรัตนบดี (เสงี่ยม สิงหลกั) แต่เมื่อยังเป็นนายรองสนองราชบรรหาร บุตรชายกับบุตรหญิงอิก ๑ คน ได้ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเยาว์

คุณหญิงสากลกิจประมวญ เป็นผู้ประพฤติตัวดี ตั้งอยู่ในศีลธรรมความสุจริต มีความซื่อตรงต่อสามีเสมอ ทั้งได้ประกอบการกุศลเป็นเนืองนิตย์ มีความโอบอ้อมอารีต่อญาติพี่น้องเและบุตรหลานตลอดจนผู้ที่คุ้นเคยทั่วไป ครั้นถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ป่วยเป็นโรคชรา หมดความสามารถของเแพทย์ที่จะรักษาให้หายได้ ต่อมาถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เวลา ๒๐ นาฬิกา ถึงแก่กรรม คํานวณอายุได้ ๗๓ ปี กับ ๗ เดือน ๔ วัน จึงได้ทำการฌาปนกิจที่วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ