ศานติคณะของเค็ลลอก

แห่ง ส.ป.ร. อเมริกา

หลักที่หมายสำคัญ ในวิถีแห่งประวัติการของโลก

(โคลงดั้นบาทกุญชร)

๑ ศกสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
โลกเลื่อนภูมิธรรมถึงอีกชั้น
วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหมาส
สารโลกเซ็นแล้วนั้นน่าสงวน
๒ ถ้วนสิบห้าชาติ[๑]ได้ชุมนุม ณ ปารีส
เค็ลลอกอเมริกันชวนพรั่งพร้อม
บริอางค์ฝรั่งเศสสะ-กิดก่อ[๒]
ปารีสเหมาะแล้วน้อมเกียรติชุมนุม ให้แล
๓ แต่ประเทศอื่นต่อนั้นนายเค็ล-ลอกเชิญ[๓]
ใครรับเข้าทะเบียนคุมชื่อไว้
สยามรับและเล็งเห็นโทษเที่ยง แห่งยุทธ
ภูมิมนุษย์เลื่อนขึ้นได้ดั่งฝัน[๔]

ประณามการสงคราม มิให้ใช้เป็นเครื่องมือการเมือง
ให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการแทน

๔ พลันประณามยุทธเยี่ยงใช้เป็นวิธี ชิงชัย
ยอมแต่เพื่อป้องกันชาติม้วย
ลดอาวุธจักทีสำเร็จ
จักรพรรดิขัดข้องด้วยมากรักษา[๕]
๕ เวลามีเหตุต้องโต้เถียง กันฤๅ
อนุญาโตตุลา-กิจใช้
สันนิบาตชาติเผดียงมอบเดช ไว้เทอญ
ศาลโลก ‘เฮก’ ให้ได้ยุติธรรม[๖]

โลกจะเป็นประเทศหรือบ้านเดียวกันเข้าแล้ว

๖ โลกผันเล่ห์ประเทศแท้แม่นเทียว
ชาวโลกเกี่ยวข้องกันหมดไสร้
ความเร็วรัดโลกเรียวเข้ามาก[๗]
จัดโลกแบบบ้านได้อยู่สบาย ด้วยกัน[๘]
๗ ศูนย์อันหมาย[๙]หากได้ไปถึง
งานจะอีกมากหลายเรื่อยล้า
ภูมิธรรมแห่งมนุษย์พึงเขยิบอีก ร่ำไป
เราอาจถูกชี้หน้า“ป่าหนอ!”[๑๐]
๘ เลิกรบเราหลีกพ้นยุทธภัย
มนุษย์หน่ายภูมิสัตว์พอผ่องแผ้ว
เลิกเขี้ยวเล็บอาศัยขบกัด
ใครถูกผิดให้แล้วแต่ธรรม์

สงครามเดี๋ยวนี้ทำกันด้วยเงิน ฝ่ายมีชัยก็ต้องล่มจมด้วย
แม้ยุทธระหว่างชาติน้อยๆ ก็เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดสงครามได้

๙ สงครามทำบัดนี้ด้วยเงิน[๑๑]
แพ้ชนะบอบตามกันหมดสิ้น
กว่าหนี้รอดยับเยินหลายชั่ว คนแล[๑๒]
ราษฎร์แบกหนักหน้าดิ้นเดชภาษี[๑๓]
๑๐ แม้มีชาติน้อยยั่วการยุทธ
น้อยต่อน้อยไหนมีขีดขั้น
เพลิงลามจุดโลกดุจคราวก่อน
เพราะโลกแคบเข้ากะชั้นเชื่อมระนาว[๑๔]

เศรษฐกิจบังคับให้มนุษย์ได้เลื่อนภูมิธรรม

๑๑ จึ่งคราวแข็งอ่อนได้หันหา กันแล
รังรักษ์สุขสืบสาวสงบไว้
ธรรมกับโลกเข้ามาพอประจบ[๑๕]
การจึ่งสมให้ได้ดั่งหมาย
๑๒ พรรณรายฉายสงบเบื้องอัสดง
ศานติส่องทอแสงภายพิภพนี้
บูรพทิศจักยิ่งยงยามสงบ[๑๖]
สยามตระกองไว้กี้ก่อนใครใคร ศานติ์เอย[๑๗]

๑๑ พฤศจิก. ๗๑[๑] สิบห้าชาติ (ลำดับตามอักษรโรมัน) ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เชโกสโลวะเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ อินเดีย ไอริชฟรีสเตต อิตาลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ โปแลนด์ แอฟริกาใต้ กับ ส.ป.ร. อเมริกา ถือเอาเกณฑ์ชาติที่เซ็นสัญญาโลคาโนกับประเทศในจักรวรรดิของอังกฤษ แถมญี่ปุ่นอันเป็นมหาประเทศเข้าด้วยอีกประการหนึ่ง

[๒] ......ก่อ นายบริอางด์ เสนาบดีการต่างประเทศของฝรั่งเศสได้ชวน ส.ป.ร. อเมริกาให้ทำสัญญาทำนองนี้กับฝรั่งเศส ได้ร่างรูปสัญญาส่งไปปรึกษา แต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ นายเค็ลลอก ชอบความคิดและเห็นควรรวมเอาประเทศที่ทำสัญญาเพื่อศานติที่เมืองโลคาโน รวมทั้งญี่ปุ่นและประเทศในจักรวรรดิอังกฤษมาเข้าด้วย จึงได้ช่วยเจรจาจนเป็นผลสำเร็จ ได้นัดลงชื่อกันที่ปารีส พร้อมทั้ง ๑๕ ชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

[๓] ......เชิญ นานาประเทศนอกนั้น นายเค็ลลอกขอให้สถานทูตอเมริกันประจำ ณ ประเทศนั้นๆ ออกหนังสือแจ้งข่าวในวันเซ็นสัญญานั้นเอง ขอเชิญให้เข้าร่วมชื่อด้วยในการประณามการสงครามนี้ รัฐบาลสยามได้ตอบรับแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ แล้ว

[๔] ......ฝัน ถ้ามนุษย์จะเลิกใช้กำลังกดขี่กันได้จริงดังความตกลงแห่งสัญญานี้ โลกเราก็ล่วงพ้นกิเลสแห่งสัตว์ได้ในลัดนิ้วมือเดียวราวกับความฝัน ถ้าจะยังไม่ลุล่วงได้ถึงเพียงนั้นทีเดียว ก็ยังเป็นความฝันที่ดีอยู่นั่นเอง

[๕] ......รักษา เช่น จักรวรรดิอังกฤษมีดินแดนทั่วโลก ในการประชุมปลดอาวุธคราวที่แล้วมา จึงเกิดเกี่ยงให้มีจำกัดจำนวนตันตามประเภทเรือรบด้วย เช่น สำหรับเรือลาดตระเวน อังกฤษจะขอจำกัดขนาดไม่ให้เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัน ใช้ปืนเพียง ๖ นิ้ว ซึ่งอเมริกาไม่ยอม และสมัครให้จำกัดกว้างๆ เพียงรวมยอดจำนวนตันให้อเมริกากับอังกฤษมีได้เท่าๆ กันเท่านั้น อังกฤษสะดวกในการมีฐานทัพอยู่ทั่วไป แต่อเมริกาหามีไม่ การเจรจาเรื่องลดอาวุธก็เป็นอันติดอยู่เพียงนั้น บัดนี้ เกิดมีประณามการสงคราม ที่ใช้เป็นเครื่องมือการเมืองซึ่งเป็นตัวเรื่องที่กล่าวถึงในบทนี้ อเมริกาสมัยประธานาธิบดีฮูเวอร์ได้เอ่ยออกมาแล้วว่า ภยาคติที่แล้วมา เกิดแต่นึกถึงมีการสงคราม บัดนี้เราได้ประณามการสงครามแล้ว จึงควรนึกเพียงการรักษาความสงบ เช่น การตำรวจเป็นต้น ส.ป.ร. อเมริกาพร้อมที่จะปลอดกองทัพเรือลงไปเท่าไรๆ ก็ได้ ขอแต่ในฐานระหว่างประเทศทางกองทัพเรือได้คงส่วนดังที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ปัญหาการปลดอาวุธซึ่งอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี กำลังประชุมกันอยู่ที่ลอนดอนจึงน่าจะสำเร็จได้ในไม่ช้า

[๖] ......ยุติธรรม ศาลโลกที่กรุงเฮกมีมาก่อนตั้งสันนิบาตชาตินานแล้ว บัดนี้ยังเกิดมีวิธีอาร์บิเตรชัน คืออนุญาโตตุลาการสำหรับระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ทั้งสามอย่างนี้ แต่ละอย่างล้วนเป็นอุปกรณ์แห่งความสงบทั้งนั้น

[๗] ......มาก เรือไฟ รถไฟ อากาศยานล้วนย่นเวลา เท่ากับทำโลกให้เล็กลงอีกมาก

[๘] ......กัน บ้านจัดดีย่อมเป็นที่สบายสำหรับคนที่อยู่ร่วมบ้านกันฉันใด โลกจัดดีย่อมเป็นที่สบายสำหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกันฉันนั้น

[๙] ......หมาย คือจัดโลกสำหรับมนุษย์อยู่สบายทั่วกัน

[๑๐] ......หนอ ! พวกเงาะป่าถูกเราเหมาว่าเป็นป่าเถื่อน ก็เพราะความรู้และความเป็นไปของเขาต่ำต้อยมาก แต่ในอนาคตเราอาจถูกเหมาว่าสมัยนี้เป็นป่าเถื่อนด้วยอรรถอย่างเดียวกัน

[๑๑] เงิน เงินเดือนนักรบ ค่าสะเบียงอาหาร ค่าเครื่องใช้ ค่าเครื่องรบ รวมทั้งกระสุนระเบิดต่างๆ ด้วย ทุกวันนี้ได้มาด้วยราคาเงินทั้งนั้น ประเทศต้องใช้เงินในการทำสงคราม อย่างสมัยนี้นับเป็นวันละ หรือชั่วโมงละ หรือนาฑีละหมื่นๆ แสนๆ ล้านๆ แล้วแต่ขนาดมาตราของการรบ และประเทศที่รบในมหาสงครามคราวที่แล้วมานี้ ทั้งประเทศที่ชนะและที่แพ้ต้องป่นปี้เป็นหนี้สินไปตามกัน พวกที่ร่ำรวยได้แก่พวกพ่อค้า ค้ากำไรเท่านั้น

[๑๒] ......แล สัญญาที่ประเทศต่อประเทศทำใช้หนี้กันในคราวนี้ มีกำหนดให้ผ่อนใช้ทุกปีจนกว่าจะหมด แต่อายุสัญญาทุกฉะบับล้วนแต่กว่าหกสิบปีขึ้นไปทั้งนั้น

[๑๓] ......ภาษี ทุกรัฐบาล รวมทั้ง ส.ป.ร. อเมริกาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ให้กู้ทั่วโลก ต้องขึ้นภาษีเพื่อหาเงินใช้หนี้สงคราม ชาวอังกฤษต้องเสียภาษีหนักบ่ามากอยู่จนทุกวันนี้

[๑๔] ระนาว ติดกันไป เป็นเส้นเดียวดังที่ใช้ว่าติดกันเป็นระนาว ออกจากคำว่า ‘ราว’

[๑๕] ......ประจบ การศึกษาได้เลื่อนภูมิธรรมของมนุษย์ขึ้น มนุษย์เกิดความขวยเขินเข้าบ้างในการกดขี่รังแกกัน ฝ่ายการเศรษฐกิจก็ได้ทำให้การสงครามแพงยิ่งขึ้นทุกที อาการฝ่ายธรรมกับฝ่ายโลกประจวบกันเข้าดังนี้ เราจึงมีหวังในผลสำเร็จได้มากเข้า

[๑๖] ......สงบ ชาวตะวันออก กำลังจัดประเทศให้ทันสมัย ความสงบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดบ้านเมือง เมื่อได้ความสงบ ประเทศตะวันออกจักได้โอกาสตั้งตัวให้ยิ่งยงด้วย

[๑๗] ......เอย ขึ้นชื่อว่าความสงบ สยามได้มีมาแล้วก่อนใครๆ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ