จอมพลฟช

จอมทัพแห่งสงครามโลก พ.ศ.​ ๒๔๕๗-๖๑

(โคลงดั้นวิวิธมาลี-ผิดกับโคลงดั้นบาทกุญชร ที่คำ ๗ ของบาท ๓ แห่ง​โคลงหน้าไม่ต้องรับสัมผัสกับคำ ๔ แห่งบาทต้นของโคลงต่อไป)

สงครามระหว่างชาตินั้นเป็นธรรม- ดาแล
แต่มหาสงครามแปลกบ้าง
ธรรมาธรรม[๑]ทำเศิกโลก
เหตุโลกบ่เข้าข้างอธรรม
นำทัพประเทศกู้ชัยบูรพ์[๒]
เปรียบกับจอมทัพนำโลกเรื้อง
หิ่งห้อยแข่งแสงสูริย์แสงเส่า
อุปมาต้องเบื้องอุปไมย
จอมชัยจอมทัพเจ้าจอมมหา ยุทธเฮย
นามฟชยศยิ่งไกรแกว่นแกล้ว
ชาติฝรั่งเศษแสนสา-มารถกอบ
กิจโลกโลกรู้แล้วเลื่องนาม
สงครามยามเข้าด้ายเข้าเข็ม
เหิมฮึกข้าศึกตามรุกร้น
อีกหกสิบสองเต็มกิโลเมตร
ปารีสฤๅรู้พ้นหัตถ์พาล
สัมพันธมิตรไสร้ศึกกระจาย
ต่างทัพต่างนายหาญศึกแม้
ต่างใจต่างอุบายต่างช่วย
รู้โรคจึ่งรู้แก้กิจควร[๓]
มวลเทศ[๔]มวลทัพตั้งฟชเสน
เป็นประมุขนำกระบวนต่อต้าน
เกียรติศักดิ์สมจักเป็นฝรั่งเศส
เหตุยุทธภัยไหม้บ้านบุกเมือง
เมลืองพลมาร[๕]มากล้นหลากหลาม
ฝ่ายรับน้อยแต่เรืองฤทธิ์สู้
บุญโลกอเมริกา[๖]ตามหนุนติด
ขนทัพข้ามสมุทรกู้เกี่ยงชัย
เร็วไวฟชเปลี่ยนต้านเป็นรุด โรมพ่อ[๗]
ข้าศึกฤๅมีสมัยหยุดยั้ง
อาจารย์วิธียุทธคือฟช[๘]
คราวกระหน่ำจ้ำตั้งแต่โหม
รุกโรมทรหดห้ำหั่นขวัญ
ฮั่นส์[๙]หากเสียหายโทรมทรุดไสร้
สัมพันธมิตรพลันเป็นต่อ
สัญญาพ่ายแพ้ให้เร่งเซ็น
พึงเห็นคุณวิเศษผู้เพ็ญชัย
ยามหนักพลน้อยเป็นล่างเบี้ย
ถนอมขวัญบ่พรั่นภัยใจเด็ด
ประวิงศึกซ่อนแปล้เปลี้ยปลุกรณ[๑๐]
จนอเมริกาค่อยข้ามสมุทรหนุน
เบี้ยล่างกลับเป็นบนจะไจ้[๑๑]
ยึดแรงส์[๑๒]รักษ์ฝั่งจุนเรือจอด
ขนสาตร์ขนทแกล้วได้ดั่งใจ[๑๓]
ชม ไฉนจักเด่นแม้นชมสา- มารถเล่า
ชม ผูกสามัคคีในทแกล้ว
ชม บังคับบัญชาเฉียบขาด
ชม อธรรมแพ้แล้วแก่ธรรม เทียวนา

๑๗ มกร. ๖๕

หมายเหตุ-บทนี้เขียนในขณะนั้น ถ้อยคำจึ่งเป็นเชิงทับถมศัตรู ควรผู้อ่านรวมทั้งมิตรที่ได้เคยเป็นศัตรู จะอ่านด้วยน้ำจิตต์และความหยั่งรู้เช่นนั้น แล้วและให้อภัยแก่ผู้รจนา เพื่อความสละสลวยแห่งโคลงกลอนด้วย


[๑] ธรรมาธรรม ธรรม-อธรรม เข้าสนธิเป็นคำเดียวกัน ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ดี ฝ่ายประเทศท่ามกลางยุโรปก็ดี ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตนเป็นผู้ถูกและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด ซึ่งเป็นธรรมดาในเวลาที่ความเห็นแตกต่างกัน ความเท็จจริงจะปรากฏได้ต่อเมื่อมีการตัดสินที่เที่ยงธรรมในภายหน้า

[๒] บูรพ์ บรรพ์ ก่อน แต่ก่อน หมายถึง สงครามในอดีตที่เป็นเพียงสงครามระหว่างประเทศ

[๓] ...ควร ความกระจัดกระจายที่ต่างชาติต่างมีแม่ทัพของตัวเป็นใหญ่นั้นแหละ คือโรค การแก้ก็คือ การร่วมใจกันยกฟชขึ้นเป็นจอมทัพฝ่ายสัมพันธมิตร

[๔] มวลเทศ ประเทศข้างฝ่ายสัมพันธมิตร

[๕] พลมาร หมายถึงข้างฝ่ายปัจจามิตร นี่เป็นธรรมดาต้องเกลียดและปรักปรำกัน ฝ่ายสัมพันธมิตรหาว่าฝ่ายปัจจามิตรยิงบ้านเมืองโบสถ์วัด ทำลายชีวิตพลเรือน ตลอดจนสตรีและทารกไม่เลือกหน้า จึงหาว่าเสมอกับยักษ์มาร ข้างฝ่ายปัจจามิตรก็มีคำชี้แจงเหมือนกัน เช่น ยิงโบสถ์แห่งเมืองแรงส์ เพราะกองทหารข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าไปตั้งอยู่ ณ​ ที่นั้นเป็นต้น

[๖] อเมริกา ส.ป.ร. อเมริกา

[๗] ......พ่อ เปลี่ยนยุทธวิธีจากรับเป็นรุก

[๘] ฟช จอมพลฟชแต่ก่อนเป็นศาสตราจารย์แห่งวิชายุทธวิธีในวิทยาลัยทหารบกของฝรั่งเศส

[๙] ฮั่นส์ เป็นคำฝ่ายสัมพันธมิตร ปรักปรำ เรียกเยอรมัน อย่างที่เรียกว่ายักษ์มาร ฮั่นส์เป็นชาติโบราณที่เที่ยวบุกรุกเขตต์แดนแถบยุโรปแต่สมัยต้นคริสต์ศักราช เป็นชาติดุร้าย

[๑๐] ......รณ ใช้วิธีรับ พรางกำลังไว้ไม่ให้ข้าศึกทราบ และปลุกใจทแกล้วทหารให้เหิมสงครามอยู่เสมอ

[๑๑] จะไจ้ เนือง บ่อย

[๑๒] แรงส์ เมืองแรงส์

[๑๓] ......ใจ แม้เมืองแรงส์จะถูกข้าศึกระดมยิงจนโบสถ์โบราณก็ทำลายลงแล้วก็ดี ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องตั้งมั่นรักษาไว้จนยิบตา เพื่อค้ำคานการจอดเรือขนทหารยุทธภัณฑ์ และสะเบียงลำเลียงมาจาก ส.ป.ร. อเมริกากับอังกฤษให้ทำได้สะดวก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ