• ประชุมปกรณัมภาคที่ ๒ เรื่องปักษีปกรณัม

  นิทานเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์ปัญจตันตระของลัทธิสาสนาพรามณ์บ้าง ในชาดกฝ่ายพระพุทธสาสนาก็มีบ้าง คงฟังได้ว่าเปนนิทานของเก่าแต่ปรัมปรามีอยู่ในมัชฌิมประเทศ ฉบับในหอหลวงเห็นจะตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๑ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เมื่อยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ เปนอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ทรงพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ เปนครั้งแรก
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๓ เรื่องปิศาจปกรณัม

  นิทานเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์ปัญจตันตรของลัทธิสาสนาพราหมณ์โดยมาก คงฟังได้ว่าเปนนิทานของเก่าแต่ปรัมปรามีอยู่ในมัชฌิมประเทศ ฉบับในหอหลวงเห็นจะตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๑ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เมื่อยังดำรงพระยศเปนกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ เปนอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ทรงพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะเสง พ.ศ. ๒๔๑๒ เปนครั้งแรก
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๔ เรื่องเวตาลปกรณัม

  หนังสือเรื่องเวตาล มูลเดิมเปนภาษาสันสกฤตเรียกว่าเวตาลปัญจวึศติ มีฉบับอยู่ในหอพระสมุด ฯ ฉบับภาษาไทยยังหาไม่พบ เข้ามาสู่สยามประเทศแต่โบราณแล้ว เวตาลปกรณัมนี้ตอนต้นดูแผกเพี้ยนจากภาษาสันสกฤตมาก ตกตอนปลายจึงเข้ากันได้สนิท แต่ท้องนิทานเห็นจะได้แต่งเติมและตัดออกมาก ที่เปนเช่นนี้เห็นจะเปนด้วยเมื่อแรกเข้ามาสู่ประเทศนี้เปนแต่เล่าจำกันต่อ ๆ มา
 • ประชุมปกรณัมภาคที่ ๕ นนทุกปกรณัม

  นนทุกปกรณัมนี้มีมาในภาษาไทยช้านานแล้ว เปนหนังสือที่มีผู้นำเนื้อเรื่องมาจากอินเดีย แลที่มาก็คือปัญจตันตระแทบทั้งนั้น ส่วนปัญจตันตระนั้นก็มาจากชาดกโดยมาก ชาดกเปนหนังสือรุ่นเก่ากว่า แลที่เกิดปัญจตันตระขึ้น ก็เพราะผู้เรียบเรียงเห็นประโยชน์ในการสั่งสอนคนโดยวิธีเล่านิทานตามแบบชาดกนั้นเอง
 • ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม ๒

  ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม ๒ มีเนื้อหาประกอบด้วย ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๕ ตอน หนุมานเผาลงกา ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๖ ตอน พระรามประชุมพล ประชุมคำพากย์ รามเกียรติ์ ภาค ๗ ตอน พระรามประชิดลงกา ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๘ ตอน ศึกไมยราพ และประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๙ ตอน ศึกกุมภกรรณ
 • นิราสนครวัด

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  ...แลดูปรางค์ประตูและพระระเบียงชั้นนอก มีปราสาทใหญ่ ๙ ยอดสูงตระหง่านอยู่ข้างในก็งามจับใจเสียชั้นหนึ่ง เมื่อข้ามสพานผ่านประตูเข้าไปถึงลานในบริเวณ เปลี่ยนรูปแลเห็นปราสาทอยู่กลางบริเวณ มีพระระเบียงล้อมเปนชั้นๆ ขึ้นไปสมทรวดทรง ก็งามจับใจอิกชั้นหนึ่ง ครั้นเข้าไปถึงปราสาท ตั้งแต่ขึ้นบันไดพระระเบียงชั้นนอกขึ้นไป ก็ได้เห็นฝีมือจำหลักลายต่าง ๆ น่าพิศวงขึ้นไปจนถึงองค์ปรางค์ใหญ่ ดูได้เพลิดเพลินไปทุกชั้น
 • พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงศรีอยุทธยา

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  ตามเรื่องราวที่ปรากฎมาในพงษาวดาร เมื่อกรุงศรีอยุทธยาเป็นราชธานี ไทยได้ทำสงครามกับพม่า ๒๔ ครั้ง ต่อมาถึงเมื่อกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ได้ทำสงครามกับพม่าอิก ๒๐ ครั้ง รวมเปน ๔๔ ครั้งด้วยกัน ในจำนวนสงครามที่ว่ามานี้ ฝ่ายพม่ามาบุกรุกรบไทยบ้าง ฝ่ายไทยไปบุกรุกรบพม่าบ้าง จะว่าด้วยพม่ามาบุกรุกรบไทยก่อน
 • พระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจำ ของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ตั้งแต่จุลศักราช ๑๑๒๙ ถึง จุลศักราช ๑๑๘๒ เปนเวลา ๕๓ ปี

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ...เปนข้อความที่ท่านทรงจำไว้ ตั้งแต่จำความได้จนตลอดเวลาที่เขียน คงจะเปนเวลาที่ทรงพระชรา มีผู้ทูลว่าข้อความจะสูญเสียหมด ขอให้จดลงไว้ จึงได้พยายามจดลงไว้ตามแต่ที่จะนึกได้ โดยไม่ได้อาไศรยหลักอไรเลย คือพงษาวดารฉบับที่กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเรียบเรียง ก็ยังไม่ได้เรียบเรียงแลยังไม่ได้พิมพ์ ถ้าหากว่าจะมีพงษาวดารเก่าที่ท่านได้ทรง ก็คงเปนจดหมายย่อ ๆ อย่างนี้ที่ใคร ๆ จดไว้แต่ก่อน
 • ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ทรงอธิบายเรื่องราชสกุล ลักษณะเจ้านายประเภทต่างๆ โดยละเอียด ท้าวความย้อนขึ้นไปถึงกฎมนเทียรบาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา เปรียบเทียบกับที่เป็นอยู่ในสมัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือใน พ.ศ. ๒๔๒๑ และประเทศใกล้เคียง มีความที่เกี่ยวด้วยราชประเพณีและรัฐประศาสโนบายในรัชกาลที่ห้าและข้อความที่น่ารู้อยู่เป็นอันมาก
 • ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ดที่นำมารวมพิมพ์ในเล่มนี้ ได้เคยตีพิมพ์อยู่ในหนังสือต่างๆ เช่น วารสารศิลปากร นิตยสารศิลปากร หนังสือพระราชวิจารณ์เรื่องความทรงจำ ของกรมหลวงนรินทรเทวี เรื่องสมเด็จพระบรมศพ และอื่นๆ เป็นเรื่องในแนวต่างๆ กัน มีทั้งเรื่องการศึกษา ราชประเพณี ขนบธรรมเนียม ศิลป และเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บางเรื่องก็คัดจากต้นพระราชหัตถเลขา เช่น เรื่องพระนามพระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

ข่าวสารล่าสุด