• พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓

  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)
  "การศึกสงครามข้างญวนข้างพะม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว ทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ได้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด ที่ยังค้างอยู่ก็มี ถ้าชำรุดทรุดโทรมไป จะไม่มีผู้ช่วยทะนุบำรุง"
 • พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระราชพงษาวดารกรุงรัตนโกสินทรนั้น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องตอนรัชกาลที่ ๑ ไว้ตอน ๑ ยังมีหนังสือพระราชพงษาวดารกรุงรัตนโกสินทรทั้ง ๔ รัชกาล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดีฯ เรียบเรียงขึ้นไว้แต่ พ.ศ. ๒๔๑๒ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าตรวจชำระให้สมควรแก่การพิมพ์ตามพระราชประสงค์
 • พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรฯ ในเวลาเสด็จอยู่ในเมืองปีนัง ทรงแต่งไว้ด้วยพระกำลังกายและพระกำลังปัญญาในเวลาที่ทรงพระชรา พระชันษาถึง ๘๐ ปีแล้ว มีพระหฤทัยมุ่งหมายที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในโอกาสที่จะได้เสด็จกลับมาทรงรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ในพระบรมราชวงศ์จักรี.."
 • พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)
  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ได้วิริยะอุตสาหะเรียบเรียงพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๒ หลังจากเหตุการณ์ล่วงมาถึง ๒ แผ่นดิน โดยรวบรวมจากเอกสาร บ้านเมืองและจากข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งสูงในแผ่นดิน ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นำพระราชพงศาวดารฉบับนี้มาตรวจสอบชำระและอธิบายเพิ่มเติม
 • ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา พระราชนิพนธ์

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ทางพระศาสนาก็ทรงไว้หลายอย่าง มักจะว่าด้วยคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นคำนมัสการต่างๆ เป็นพื้น เรื่องตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ที่พิมพ์ในหนังสือนี้ ควรจะรวมอยู่ในหมวดโบราณคดี แต่ยังหาได้รวมเข้าไว้ไม่ ได้เคยพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่หก
 • วรรณคดี เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

  เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  นอกจากจะเป็นนักรบผู้สามารถ และเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ในแผ่นดินแล้ว เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีฝีปากเอกคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น งานประพันธ์ของท่านมีสำนวนโวหารไพเราะจับใจ มีทุกประเภททั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ตลอดจนร้อยกรอง เป็นผู้อำนวยการแปลพงศาวดารจีน เรื่องสามก๊กซึ่งมีผู้รู้จักกันแพร่หลาย
 • นิราศหนองคาย

  หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)
  แต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวที่เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง) เป็นแม่ทัพยกไปปราบฮ่อที่เมืองหนองคาย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๑ นิราศเรื่องนี้เกิดเป็นคดีความใหญ่ทำให้ผู้แต่งได้รับโทษจำคุก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีรับสั่งให้คัดนิราศหนองคายเก็บไว้ในหอพระสมุดสำหรับพระนครสำรับหนึ่งด้วย
 • พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถามสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว่า พงศาวดารรัชกาลของพระองค์ท่านใครจะเป็นผู้แต่ง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพลั้งพระโอษฐ์กราบบังคมทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะแต่งทูลเกล้าฯ ถวาย ดังนี้ จึงเป็นข้อผูกพันพระหฤทัยของพระองค์ท่านอยู่ตลอดมา
 • ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๑

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หอพระสมุดได้รวมพิมพ์ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ มาเปนภาคๆ เรียงลำดับตามปี ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนเสด็จสวรรคต (ปีกุญ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ รวม ๑๘ ปี) มี ๗ ภาคด้วยกัน และภาคปกิรณกะเปนภาคสุดท้ายนับว่าเปนที่ ๘ เปนประกาศซึ่งหอพระสมุดได้มาภายหลัง รวมเป็นประกาศทั้งสิ้น ๓๔๓ ฉบับ
 • ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หอพระสมุดได้รวมพิมพ์ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ มาเปนภาคๆ เรียงลำดับตามปี ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนเสด็จสวรรคต (ปีกุญ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ รวม ๑๘ ปี) มี ๗ ภาคด้วยกัน และภาคปกิรณกะเปนภาคสุดท้ายนับว่าเปนที่ ๘ เปนประกาศซึ่งหอพระสมุดได้มาภายหลัง รวมเป็นประกาศทั้งสิ้น ๓๔๓ ฉบับ

ข่าวสารล่าสุด