• ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๗

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หอพระสมุดได้รวมพิมพ์ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ มาเปนภาคๆ เรียงลำดับตามปี ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนเสด็จสวรรคต (ปีกุญ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ รวม ๑๘ ปี) มี ๗ ภาคด้วยกัน และภาคปกิรณกะเปนภาคสุดท้ายนับว่าเปนที่ ๘ เปนประกาศซึ่งหอพระสมุดได้มาภายหลัง รวมเป็นประกาศทั้งสิ้น ๓๔๓ ฉบับ
 • ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ ๑

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หอพระสมุดได้รวมพิมพ์ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ มาเปนภาคๆ เรียงลำดับตามปี ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนเสด็จสวรรคต (ปีกุญ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ รวม ๑๘ ปี) มี ๗ ภาคด้วยกัน และภาคปกิรณกะเปนภาคสุดท้ายนับว่าเปนที่ ๘ เปนประกาศซึ่งหอพระสมุดได้มาภายหลัง รวมเป็นประกาศทั้งสิ้น ๓๔๓ ฉบับ
 • ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ ๒

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หอพระสมุดได้รวมพิมพ์ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ มาเปนภาคๆ เรียงลำดับตามปี ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนเสด็จสวรรคต (ปีกุญ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ รวม ๑๘ ปี) มี ๗ ภาคด้วยกัน และภาคปกิรณกะเปนภาคสุดท้ายนับว่าเปนที่ ๘ เปนประกาศซึ่งหอพระสมุดได้มาภายหลัง รวมเป็นประกาศทั้งสิ้น ๓๔๓ ฉบับ
 • ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิณณกะ ภาค ๑

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เรื่องที่พิมพ์ในสมุดนี้ มี ๕ เรื่อง คือ ๑. เรื่องช้าง ต้นฉะบับเป็นสมุดไทยดำ เส้นดินสอขาว ๒. เรื่องช้างเผือกกับนางงาม เคยพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษเล่ม ๒ (พ.ศ. ๒๔๒๙) ๓. เรื่องแผ่นดินเขมรเป็น ๔ ภาค ต้นฉะบับเป็นสมุดไทยดำ เส้นรงค์ ๔. เรื่องแหวนนพเก้า และ ๕. เรื่องนับปีตามสุริยคติกาล สองเรื่องนี้เคยพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เล่ม ๓ (พ.ศ. ๒๔๓๐)
 • ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ หมวดปกิณณกะ ภาค ๒

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ ได้ตรวจสอบและคัดจากสมุดไทยดำ ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ๑๖ เรื่อง คัดจากหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๓ พ.ศ. ๒๔๗๘ หน้า ๕๒๘-๕๓๑, ๑ เรื่อง จากหนังสือ พระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๑๘-๒๐, ๑ เรื่อง รวม ๑๘ เรื่อง
 • หนังสือแสดงกิจจานุกิตย์

  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์
  ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูหนังสือที่เด็กอ่าน ก็ไม่เปนประโยชน์แก่เด็กเลย แต่หนังสือปถมกกา เปนที่ฬ่อให้เด็กอ่านง่ายก็ดีอยู่ ถ้าเปนหนังสือไทๆ ที่เด็กอ่าน ก็มีแต่หนังสือการประเล้าประโลมโดยมากกว่าหนังสือสุภาสิต เด็กนั้นก็ไม่ใคร่จะได้ปัญญาสิ่งใด ผู้ใหญ่จะสั่งสอนเด็ก ก็มีแต่คำที่ไม่เปนประโยชน์ เปนต้นว่า จันทร์เจ้าเอ๋ย ฃอเข้าฃอแกง ฃอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า มีแต่ถ้อยคำสั่งสอนกันดั่งนี้มีหลายอย่าง ยกขึ้นว่าภอเปนสังเขป
 • ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ ๑ นิราศสุนทรภู่ ๔ เรื่อง

  สุนทรภู่
  ประชุมนิราศภาคที่ ๑ นี้ จัดเรียงเรื่องตามลำดับนิราศที่สุนทรภู่แต่ง คือ ที่ ๑ นิราศเมืองแกลง แต่งในรัชกาลที่ ๑ เมื่อสุนทรภู่เปนข้าในกรมพระราชวังหลัง ที่ ๒ นิราศพระพุทธบาท สุนทรภู่แต่งในรัชกาลที่ ๑ เมื่อเปนมหาดเล็กอยู่ในพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสกรมพระราชวังหลัง ที่ ๓ นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่แต่งเมื่อบวช ในรัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ นิราศวัดเจ้าฟ้า สุนทรภู่แต่งเมื่อยังบวชอยู่ แต่แต่งเปนสำนวนเณรพัดผู้เปนบุตร
 • ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ ๒ นิราศสุนทรภู่ ๔ เรื่อง

  สุนทรภู่
  ...ก็เมื่อปีที่ล่วงมา ได้พิมพ์หนังสือประชุมกลอนนิราสของสุนทรภู่ แจกแล้วภาค ๑ เปนนิราส ๔ เรื่อง ยังเหลือกลอนนิราสของสุนทรภู่อยู่อิก ๔ เรื่อง ซึ่งสมควรจะพิมพ์แจกต่อในปีนี้ ข้าพเจ้าจึงจัดหนังสือประชุมกลอนนิราสของสุนทรภู่ ๔ เรื่อง คือ นิราสอิเหนาเรื่อง ๑ นิราสพระแทนดงรังเรื่อง ๑ นิราสพระประธมเรื่อง ๑ นิราสเมืองเพ็ชรเรื่อง ๑ รวมกันเปนประชุมนิราสกลอนต่างๆ ภาคที่ ๒
 • ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑ หมวดวรรณคดี

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในระหว่างปีพ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๕ ราชบัณฑิตยสภาได้รวมความในพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็นหมวดตามอรรถาธิบายขึ้น คือ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยวรรณคดีหมวด ๑ ว่าด้วยโบราณคดีหมวด ๑ ว่าด้วยธรรมคดีหมวด ๑ ว่าด้วยตำราหมวด ๑ รวมเป็น ๔ หมวดด้วยกัน
 • ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๒ หมวดราชประเพณีโบราณ

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ในระหว่างปีพ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๕ ราชบัณฑิตยสภาได้รวมความในพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็นหมวดตามอรรถาธิบายขึ้น คือ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยวรรณคดีหมวด ๑ ว่าด้วยโบราณคดีหมวด ๑ ว่าด้วยธรรมคดีหมวด ๑ ว่าด้วยตำราหมวด ๑ รวมเป็น ๔ หมวดด้วยกัน

ข่าวสารล่าสุด