คติของพวกเราชาวไทย

กาพย์ยานี ๑๑ 
๏ เราไทยอุบัติไนประเทสไทยวิไลยครัน
ชนกชเนติพัน-ธุเราเล่าก็ล้วนไทย
ซ้ำบริหารตนพยุงชนม์จเรินวัย
ไนไทยวิราสภัยภิรมย์สุขมิขุกเข็น
นี้เพราะพระจอมไทยธิราชไท้ไทยเปน
ฉัตรแก้วกำบังเย็นสริราพยพเรา
เหตุนี้และเราไทยเร่งคิดไว้หย่าไจเบา
เชื้อชายปรีชาเชาว์มโนหานและชาสิลป์
เร่งควนอนุสสร์รู้กตัูพระภูมินทร์
กัตเวทิเร่งจินตนานึกคนึงสนอง
พระเดชพระคุนปิ่นมหินทร์เทพยโพธิ์ทอง
ซึ่งซงอำรุงครองไทยรัสถ์และเราไทย
ดลยามสยามรมย์เปนบรมสุขไน
กาลไดสมัยไดคนะเราก็เปรมปรีดิ์
ผิว์ยามสยามทุขบมีสุขกเสมสรี
เหตุหมู่ริปูมีเปนอาทิมาบีทา
เราไทยก็ควนจักสวามิภักดิ์ประกอบสา
มัคคีทั้งจิตกายะเพื่อหวังกำจัดภัย
รักสาองค์อิสวเรนทร์สมาเมนทรกุตไกร
รักสาประเทสไทยไทยชาติเฉลิมชู
รักษาพระพุทธสาสน์วระวาทบรมครู
โดยความกตัูกัตเวทิ์ของไทยเรา
ควรม้วยก็ยอมม้วยชีวะด้วยมรนภัย
ความดีขจรไปตลอดฟ้าและดินสู
ชาติเช่นกับนาวามโหลาระยาตร์ยูร
จอมจักร์มไหสูรย์พระประดุจนายเรือ
ส่ำราสดรไนไผทคือคนาเผือ
อาสัยนาวาเหลือพรรนนาเอนกนันต์
ผิว์เรือจะอับปางลงนะกลางสมุทอัน
ลึกล้ำมหันต์ครันก็จะม้วยมิเหลือหลง
เราไทยควนคิดว่าจะช่วยพานาวาตรง
ข้ามมหาสมุทคงคืนสู่ถิ่นนิเวสสถาน
ฉันไดนะไทยเราก็บเขลากมลมาน
ชาติชายชาตรีชาควนจะคิดผดุงชู
ไทยเราไห้ยิ่งเยี่ยมจเรินเทียมวิเทสภูว์
สมนามและสมบูรพะชนนิยมกัน
เสียชีพหย่าเสียสัจวระวัจน์พระซงธัม
ระลึกทุกคืนวันสถิตเหนือศิโรตม์ เทอน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ