เราจน

กาพย์ห่อโคลง
๏ ความจนของคนหนอจนอื่นก็พอทนทาน
จนหมดอดอาหารนั่นแหละผลแห่งจนจิง
๏ ความจนจนแม้จักจนประการ ไดเพื่อน
จนอื่นพอทนทานแต่ถ้า-
จนอดหมดอาหารหาไม่ พอเลย
เรียกว่าจนจิงอ้าเอกแท้ทางจน
๏ ชาวชนที่บ่นกันว่าจนครันหวั่นประวิง
แต่ไยไม่ไหวติงส่งเงินเกื้อเพื่อทางอบาย
๏ ชาวชนบ่นพร่ำร้องเราจน จิงเอย
เหลือที่จะทานทนทุขไร้
กะนั้นไม่พรั่นขนเงินส่ง
เพื่ออบายมุขได้ดั่งนี้จนหรือ ?
๏ ด้าวเราเล่าถิ่นที่เลี้ยงชีวีมีเหลือหลาย
ไม่หมดถึงอดตายบ่นจนเห็นมิเปนจิง
๏ ด้าวเราประกอบด้วยแดนดิน ดีพ่อ
ภูมิประเทสทำกินเหมาะแท้
มิหมดอดดอกถวิลวิตก ไยพ่อ
จักบ่นว่าจนแก้กล่าวฉะนี้จิงไฉน

๑๘ มีนา ๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ