เฉลิมฉลองวันชาติ

ภุชงคประยาตรฉันท์ 
๏ เพราะเปี่ยมปิติปลื้มปลาบระลึกซาบเสมอกาล
นะ “วันชาติ” เฉลิมวารฉลองวาระมาถึง
๏ พสกส่ำสิสำแดงรึดีแจ้งประจำจึง
สมานจิตรำพึงประดุจพี่และน้องผอง
๏ ละล้วนพันธุเผ่าไทยสถิตไนขนบครอง
นะ ขอบเขตวิถีของระบอบรัถธัมนู
๏ ประชาธิปไตยชื่อจะชี้หรือก็คือมูล
เพราะราบเรียบและเพียบพูนพิพิธภาวะพึงมี
๏ ประมวนผลจะดลได้อะไรไดอุดมดี
ประโดยสรรพะเสรีสรุปสิทธิอิสสร
๏ มิผิดแผกมิแยกชั้นเสมือนกันนิรันดร
ก็ถึงแท้และแน่นอนตระหนักไนหทัยเรา
๏ ลุปีเก้าจะเข้าปัจ-จุบันพรรสสิพร้อมเพรา
สะพรั่งพัทนาเนาเอนกสิ่งประโยชน์สาร
๏ ประสบแจ้งประจักส์ตาและไจมาตลอดกาล
อดีตเนื่องฉนำนานฉะนี้น่าจะปรารมภ์
๏ ระลึกรู้ระหว่างราสดร์นะ “วันชาติ” และชื่นชม
ประชุมฉันทะชอบสมสมัยสันนิบาตวาร
๏ สมัคหวังและยั้งยึดประพรึตพรึดธิธัมถาน
กะทั่งเกี่ยวกะทำการเสาะสรรส้างสริสดิ์ผล
๏ ทวีแผ่เพราะแพร่เพิ่มผดุงเติมผเดิมดล
ลุแด่ชาติประเทสตนจเรินเต็มและเข้มแข็ง
๏ นะ “วันชาติ” ประชาชาติเพราะมุ่งมาดกมลแรง
รึดีจิตผจงแจงจรดพากย์ประพันธ์ฉันท์
๏ เฉลิมวาระวันชาติฉลองมาสสมัยอัน
อุดมสิทธิครบสรรพ์ประสบทั่ว นะไทยชน
๏ ชโย! พรบวรวัทน์สวัสดิ์ภัทรพิบุลดล
นิรันดรผเดิมพลสมัถเพียบภิย์โยพูน
๏ ประเทสชาติพระสาสน์ขัต-ติย์ราชรัชช์มไหสูรย์
สรุปรัถธัมนูจิรัตถีติกาล เทอน

๒๔ มิถุนายน ๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ