ผิดกัน

๏ อาการกายอีกทั้งทางวจี ก็ดี
สุจริตไนจิตมีหยู่แล้ว
จักทำและพาทีกาละเทส ไดรือ
ก็ย่อมจะกล้าแกล้วปราสข้อเกรงขาม
๏ อันความทุจริตแม้มีไน ไจนา
ไปสู่ประชุมไหนเมื่อนั้น
จักพูดและทำไดดูขัด เขินแล
ทั้งย่อมระย่อขยั้นขลาดคร้ามขามเขา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ