นโลปาข๎ยานัม์

ว๎ฤหทัศ๎ว อุวาจ

๏ อาสีท์ ราชา นโล นามวีรเสนสุโต พลิ
อุปปัน์โน คุไณร์ อิษ๎ไฏรูปวาน์ อัศ๎วโกวิทห์
อติษ๎ฐัท์ มนุเชน์ท๎ราณาม์ 
อุปร๎ยุปริ สร๎เวษาม์อาทิต๎ย อิว เตชสา
พ๎รห๎มัณ์โย เวทวิจ์ฉูโร 
อัก์ษป๎รียห์ สัต๎ยวาทีมหาน์ อัก์เษาหิณีปติห์
อีป์สิโต วรนารีณาม์ 
รัก์ษิตา ธัน๎วินาม์ เศ๎รษ๎ฏห์สาก์ษาท์ อิว มนุห์ ส๎วยัม์.
๏ ตไถวาสีท์ วิทร๎เภษุภีโม ภีมปราก๎รมห์
ศูรห์ สร๎วคุไณร์ ยุก์ตห์ป๎รชากามห์ ส จาป๎รชห์
ส ป๎รชาร๎เถ ปรํ ยัต๎นัม์อกโรต์ สุสมาหิตห์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ