นมัสกฤติกถา

โอม์ นโม รัต๎นต๎รยัน์ส์ ศรณํ คัจ์ฉามิ

๏ โอมนโมนอบน้อมวันทา
อรหันตสัมมาพุทธเจ้า
อุตตมะธรรมสาธุเลิศ
มหาตมะสงฆ์เค้าเขตเนื้อนาบุญ ฯ

โอม์ นโม คเณศาย วิฆ๎เนศ๎วราย

๏ โอมสุนทรเทพไท้คเณศร
สิทธิบดีพรเพริศแพร้ว
อันข้าประพนธ์กลอนสุทธิพากย์
จงช่วยนำข้าแคล้วคลาศพ้นขัดขวาง ฯ

นโม วยาสาย กฤษณไทวปายนาย

๏ พลางนบพระวยาสเจ้าทวิชนม์
กฤษณะไทวปายนพรตกล้า
ผู้แต่งเรื่องพระนลสันสกฤต นั่นแล
ขอจุ่งดลจิตข้าแต่งแม้นพระมุนี ฯ

นโม คุรเว เม

๏ เกศีโอนนอบน้อมครูบูรพ์
ผู้เริ่มประเดิมพูลพิทยไว้
โศภนอิศรางกูรมุสิก นามนา
เธอเพาะนิไสยให้ชอบพร้อมโคลงกลอน ฯ

นโม อุปธ๎ยาย เม

๏ อ่อนกายศีร์ษะก้มนมัสการ
พระอุปัธยาจารย์พรตเจ้า
ขอคุณพระบรรสานจิตแน่ว
บ่มิเหินห่างเค้าเขตแคว้นแดนกุศล ฯ

นโม ชนเน เม

๏ กมลมนัสน้อมอัญชลี
สมเด็จพระชนนีเกิดเกล้า
ขอจงพระทรงศรีสวัสดิสุข เกษมเทอญ
เพื่อพระคุณค่ำเช้าร่มเพี้ยงฉายา ฯ

นโม วิศ๎เวเทเวโภ๎ย

๏ วันทาทวยเทพไท้เทเวศร์
ทรงมหิทธิฤทธิ์เดชอะคร้าว
อาทิอมรเศรษฐผดุงรัฐ สยามแฮ
อิกพระบรรพบุรุษท้าวสถิตด้าวแดนสรวง ฯ

สิท์ธัม์ อัส๎ตุ

๏ ขอปวงสิ่งซึ่งข้อยบูชา
ช่วยขจัดพิบัติพยาธิไซ้ร
ขอสยามราชอาณาจักร์มั่น อยู่เทอญ
ทวยราษฎร์ปราศทุกข์ได้สุขซ้อนสุขเสริม ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ