สรรคที่ ๘

อุปชาติฉันท์

๑๑ พระนางศุภางคี มหิษีนิษัธทรง
รันทดบ่ปลดปลง ธุระท้อทำนองการ
๏ ไนษัธบ่คืนดี ยุวดีฤดีดาล
ระอาอุราลาญ กลศัสตระเสียบอร
๏ ระโหยระหวยหวน บ่สงวนพระองค์สมร
ยามนอนบ่เปนนอน จะเสวยก็เฉยชา
๏ ตรัสเรียกพระนมนาม วฤหัตะเสนา
เฉลียวฉลาดสา ระระเบียบก็เฉียบแหลม
๏ พิทักษ์สมัคสมาน กลกาญจน์บ่มีแกม
ภักดีบ่โรยแรม ปฏิบัติบ่โรยรา

นางทัมยันตีตรัสว่า

๑๑ อ้าท่านสราญสัตย์ วฤหัตะเสนา
พระนลนเรนทรา ธิปล่มจะจมพลัน
๏ สภาจะพาพราก จรจากมไหศวรรย์
สมบัตินิษัธสัน ติพิบูลย์จะสูญไป
๏ เร่งเชิญวโรงการ มหิบาลฉกรรจ์ไกร
ประหนึ่งพระนลไน ษธสั่งบ่กังฃา
๏ ประชุมประชามาตย์ มนม่งมิสงกา
แจ้งเหตุวิเภทภา ระจะล่มจะแหลกลง
๏ เธอทรงสกาสิ้น นิธิสินบ่คืนคง
อมาตย์ฉลาดจง จรเฝ้านรินทร
๏ มไหศวรรย์สูญ ก็จะภูลเทวศถอน
เสนานรากร ก็จะเดือดจะดายใจ
๏ ท่านจงกระจายเล่า ธนซึ่งพระเสียไป
จำแนกจำนวนใน นิธิซึ่งพระยังมี ๚
๑๑ นรีฤดีมาศ วรราชธาตรี
รับสั่งพระสุนทรี จรเรียกอมาตย์มา
๏ แจ้งกิจบ่ผิดซึ่ง พระวิทรรภะกันยา
แถลงบ่แฝงกา รณะอันจะพลันเปน
๏ ตระบัดนิษัธเส วกราชอมาตย์เห็น
เหตุล้ำจะลำเค็ญ ก็เทวศทวีทรง
๏ รู้ราชวโรงการ ก็ทยานหทัยยง
เพราะเหตุพระรู้องค์ พระดำรัสประชุมเรา
๏ ประดาประชามาตย์ จิตคาดคนึงเดา
เหตุร้อนจะผ่อนเบา ก็ละเลิงละลาญใจ
๏ กลุ่มกลุ่มประชุมชวน จรด่วนดำเนิรไป
สพรึบสพร้อมใน วรราชสภาพลัน ๚
๑๑ พระนางสอางมาศ ยลราชอมาตย์อัน
มากหน้าประดากัน จรสู่สมาคม
๏ นางด่วนเสด็จดล ณะพระนลนโรดม
ทำนูลยุบลกรม จิตตรองทำนองความ
๏ วะว้าวะหวั่นวอน อดิศรขจรนาม
กานดาพยายาม จะสกิดหทัยนล
๏ อ้าองค์พระทรงศักดิ์ ปฏิปักษ์แสยงพล
ประชาและสามนต์ จรมาสมาคม
๏ พระจงเสด็จเพื่อ ชนชื่นนิยมชม
ยังให้นิกรสม จิตเถิดพระภูธร
๏ ทูลแล้วทำนูลเล่า อรเศร้าอุราอร
ระทดระทวยถอน จิตแทบทลายลาญ
๏ พระเฉยบ่เผยโอษฐ์ ดุจโสตรบ่ยินขาน
กานดาประภาการ มหิษีก็หนีจร
๏ สู่แทนผธมซบ ศุภพักตระเหนือหมอน
ละอายบ่คลายคลอน จิตโศกสยองภัย
๏ สกาก็พาเธอ มนเผลอมะเมอไป
ใครคิดสกิดใจ พระบ่ยั้งบ่ยินยล
๏ มีแต่จะแพ้บาศก์ บ่มิคลาดจะสักหน
พระแพ้จะแก้ตน ก็บ่ได้ประดุจแด
๏ นิษัธนรินทร์ร้อน บุษกรบ่แยแส
นลพลั้งจะรังแก กลเจตนาจง ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระไภมี ยุวดีกำศรดทรง
ประจักษ์วิถีองค์ ภสดาถลาจร
๏ พระนางคนึงใน หฤทัยก็อาวรณ์
ตรัสเรียกพระนมอร วฤหัตะเสนา
๏ อ้าท่านสราญธรรม์ สติมั่นสุปัญญา
มหีปะราชา ธบ่คืนบ่ฟื้นองค์
๏ มิไวมิได้การ ผิวนานจะแหลกลง
เชิญวาร์ษเณย์ยง และก็ฃ้าจะสั่งการ ๚
๑๑ บัดนั้นพระนางนม กรก้มกมลมาน
ดำรัสพระนงคราญ จรรีบคระไลคลา
๏ บ่รั้งบ่รอใช้ ชนให้ตระบัดหา
จึ่งวาร์ษเณย์สา รถิทราบพระเสาวนีย์
๏ รีบเฝ้าพระนางองค์ อรราชมเหษี
พระสุนทรีมี พจนาตถะสุนทร

นางทัมยันตีตรัสว่า

๑๑ บุรุษวิสุทธเอย จิตเคยบ่แคลนคลอน
ภูภฤตอดิศร ธก็ไว้ก็วางใจ
๏ บัดนี้สิมีเหตุ จะวิเภทมหาภัย
พระนลนรินทร์ไน ษธหลงพวงวน
๏ พระแพ้พนันบาศก์ พระบ่คลาดกระดานกล
ยิ่งแพ้จะแก้ตน พระก็ยิ่งถลำไป
๏ ฉันใดพระบุษกร ชำนะบาศก์บ่คลาดใจ
ฉนั้นพระนลไน ษธแพ้บ่แปรผัน
๏ จะทัดจะทานเธอ ก็มะเมอกมลมันท์
ญาติวงศ์พระทรงธรร มะและมิตรก็อิดแด
๏ แม้ตูมเหษี อวนีศ์บ่แยแส
จะชี้จะแจงแปร จิตไท้ก็เหลือทำ
๏ จะแก้ก็เหลือแก้ ทุระแท้วิถีกรรม
เจ็บจิตจะคิดจำ จิตฝ่าทุสาธัย
๏ เหลียวหน้าจะหาใคร ก็บ่ได้ประดุจใจ
จะพึ่งพำนักใน ธุระนี้บ่มีตน
๏ จำนงพินิจใน หฤทัยแสวงผล
หาผู้พิทักษ์นล นรราชชลอชู
๏ เห็นตัวก็แต่ท่าน จิตหาญกระตัญญู
ระบอบระเบียบบู รพะเที่ยงหทัยตรง
๏ สกุลพระนลภู ปะจะรอดธำรงคง
ไป่สูญประยูรวงศ์ ก็เพราะท่านชำนาญรณ
๏ จงเทียมดุรงค์รีบ รถแทบวิถีพน
ดนุชธิดานล จรพาบ่ช้าที
๏ ลุแทบวิทรรภ์ทูล ณะพระภีมะภูมี
ฝากราชกุมารี และกุมารสราญองค์
๏ ฝากทั้งดุรคราช รถมาศมณีรง
สำเร็จประสงค์จง จรโดยจะปราถนา ๚
๑๑ พระนางสอางวรรณ วจสรรจำนรรจา
จึ่งวาร์ษเณย์สา รถิแจ้งวิจารณ์จง
๏ ทูลลาพระรามา จรรีบคระไลตรง
ประชุมอมาตย์ยง ณมหาสภาปอง
๏ ตริตรึกและปฤกษา กิจว่าพระผิวทอง
มาดม่งจะส่งสอง ยุพพ้นพระนลจร
๏ เห็นชอบระบอบพร้อม ชนน้อมถวายกร
ประชาอุราวรณ์ จิตกรมระทมเกรียม
๏ บ่รั้งบ่รอสา รถิจัดตระบัดเตรียม
บรรจงดุรงค์เทียม รถรีบคระไลคลา
๏ เชิญราชดนัยราช ดนยายุพาภา
พระอินทะเสนา และพระอินทะเสนทรง
๏ ลุราชนครกุณ ฑินบุญอดุลย์ยง
ถ่องทูลยุบลองค์ พระวิทรรภ์บดีศรี
๏ มององค์กุมารราช และพระราชกุมารี
พระภีมะภูมี ก็ตระหนกหทัยปอง
๏ ถนอมและกล่อมเกลี้ยง ทนุเลี้ยงพระหลานสอง
สองเยาวะลำยอง ก็เจริญจรูญเรือง ๚
๑๑ ฝ่ายวาร์ษเณย์ไข้ จิตอยู่มิรู้เปลือง
รำพึงคนึงเคือง อุระฃุ่นระคายคลอน
๏ อำลาวิทรรภ์ราช จรโดยพนาดร
ถึงถิ่นนรินทร ฤตุบรรณะราชา
๏ เธอครองนรากร ณะนครอโยธยา
บำรุงประชาปรา กฏเดชอดุลย์ยง
๏ ระบือระบินบุณ ยะพระคุณขจรองค์
จึ่งวาร์ษเณย์จง จิตพึ่งพระบารมี
๏ เฃ้าเฝ้าถวายตัว ฤตุบรรณะเรืองศรี
พระภูบดีปรี ดิก็เลี้ยงบำรุงเฃา ๚

จบสรรคที่ ๘ ในนิทานเรื่องพระนล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ