สดุดี

วสันตติลกฉันท์

๑๔ อัญขยมประนมนขประณาม พระสยามสวามี
เชลงฉันท์ประพันธสดุดี นรเทพเถกิงไกร
๏ จักรพรรดิขัตติยนรินทร์ ปถพินทร์ทิพาลัย
ดั่งรามราฆพไผท กิติศักดิ์ประจักษ์จินต์
๏ สมเด็จปรเมนทรมหา วชิราวุธาวนินทร์
เอกองค์พระมงกุฏสิริน ทสุคันธ์สมัญญา
๏ นามเมืองก็เรืองกิติวิมล เพราะยุบลพระราชา
นามราชก็เรืองกิติประภา กรเหตุประเทศเรือง
๏ โสภาวิชาภรณแพร้ว กลแก้วกำจายเมือง
โสภณพิมลสตยเนือง นิติธรขจรธรรม์
๏ ในสรวงก็แสงสุริยส่อง ทิวก่องณะกลางวัน
สิ้นสูรย์ก็แสงศิศิรจัน ทรจ้าณะราตรี
๏ สูรย์จันทร์ก็ปันทินนิศา จกรานุจรมี
เวรเปลี่ยนและเวียนศศิรวี ปริวัตระผลัดกัน
๏ อันองค์พระมงกุฏกษัตริย์ ทนุรัฐนครฃัณฑ์
วันคืนพระยืนจิตกระสัน ธุรม่งพระองค์เดียว
๏ เชอดชาติพระราชประยุรรัก มนภักดิกลมเกลียว
เสนาประชานรก็เหนียว จิตรักสมัคคุณ
๏ ครองดินอรินทมนเรนทร์ ปรเมนทร์มฆาดุลย์
เดชเปรื่องกระเดื่องพระยศบุณ ยโศลกสิเรนทร
๏ สรวมคุณพระไตรย์สรณรัตน์ สิริภัทร์อุบัติพร
ยิ่งกี้พระกีรติขจร ทิศเทอดคุณาธาร
๏ พุทธานุภาพผริตผล สุขดลอดูลย์ดาล
ธรรมานุภาพผริตสาร ศุภสิทธิสมบูรณ์
๏ สังฆานุภาพผริตคุณ สุวิบุลยจำรูญ
ราชานุภาพพิมลภูล ชยเชอดชลอธรรม์
๏ จำเริญพระชนม์ธนสุขี พลศรีสอางพรรณ
ไร้โรคนิราศภยนิรัน ตรทุกขถอยไกล
๏ ฃ้าบาทประดิษฐ์พจประพันธ์ บทฉันท์ชลอใจ
ดำเนิรนิทานพระนลไน ษธเบื้องฉบับบรรพ์
๏ ทูลแทบพระราชบทมาลย์ มหิบาลวิบูลย์ธรรม์
หวังเสริมสราญกมลกรรณ พระนราธิราชา ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ