ฉันท์ชมกุฎี

๑๖ แถลงปางเรื่องราวรุงรังกุฎีสองหลัง
สะพรั่งด้วยเครื่องปริกขาร
๏ ตู้ใหญ่ใบโตโอฬารเขียนลายรดสนาน
เปนเรื่องพระพุทธโฆษา
๏ เมื่อเสด็จไปเมืองลังกาโดยสานนาวา
กำปั่นของพวกพานิช
๏ ท่านไปแปลคำสังสกฤตเปนมคธภาสิต
สำเร็จนิวัติคืนคลา
๏ ในตู้เต็มพุทธฎีกาทั้งอรรถกถา
โยชนาก็มีมากหลาย
๏ ริมตู้ตั้งโต๊ะจีนรายเครื่องบูชาถวาย
สมเด็จพระพุทธปฏิมา
๏ เพดานดาษเสวตพัสตราห้อยพวงมาลา
สอาดด้วยดอกดวงมาลย์
๏ เวลาวายุพัดพานวนเวียนวิถาร
ระเยิบระยาบยวนใจ
๏ ก่อเกื้อเกิดความเลื่อมใสพระรัตนไตรย
ห้อยไว้หวังถวายบูชา
๏ ตู้กระจกตั้งเคียงเรียงมาเขียนลายน้ำยา
เปนช่อกระหนกผกผัน
๏ ล้วนแล้วด้วยลายน้ำมันดอกใบสุวรรณ
วิเศษสอาดตาดู
๏ เครื่องตั้งหนังสือในตู้ห่อผ้าน่าดู
แต่ล้วนลายทองยองใย
๏ ชั้นล่างวางเคียงเรียงไสวเครื่องแก้วแววไว
วิเศษสุกสดใสสี
๏ พื้นล่างโต๊ะทองรองมีงามจริงยิ่งดี
ด้วยลวดและลายพรายพรัน
๏ ถัดตู้ตั้งโต๊ะสุวรรณลายทองผ่องพรรณ
กระชั้นเปนช่อพฤกษา
๏ บนหลังตั้งนาฬิกาครอบแก้วมีรคา
กระทำด้วยทองผ่องสี
๏ มีรูปคนขี่พาชีย่องเหยาะเหมาะดี
ประดุขเผ่นผยองผัน
๏ สองข้างขวดเคียงเรียงรันใส่บุบผาพรรณ
เปนพุ่มและพวงโสภณ
๏ หลังตั้งลับแลแลยลเงาวับจับคน
วะแวมวะวามงามตา
๏ มีโต๊ะฝรั่งสามขาหมุนรอบกายา
และตั้งอยู่กลางวางธรรม
๏ ตรงโคมหวดห้อยประจำครั้นราตรีนำ
ประทีปมาตามบูชา
๏ พื้นล่างตั้งนาฬิกาเรืองหนึ่งมหิมา
ประดับด้วยเครื่องครบครัน
๏ สมญาว่าอเมริกันนาฬิกาสำคัญ
เปนของวิเศษนอกสาสน์
๏ โต๊ะรองนาฬิกาทาชาดแดงสีสอาด
สำอางอยู่กลางกุฎี ฯ
๑๑ ถ้วยชุดและถาดชากระบะกาก็มากมี
เชี่ยนใส่เภสัชสีสอาดเอี่ยมลออตา
๏ หีบไม้มริดในประจุใส่ซึ่งหยูกยา
นัดถุ์ขวดภิมเสนสารพัดยัดอยู่อัดแอ
๏ โคมเท้าและคนโททั้งขวดโหลวิลัยแล
กาเหลี่ยมลายครามแรเปนเขาเขียนและเซียนชู
๏ หีบหนังปฐมเถาและย่อมเยาก็แดงดู
งามลายสุวรรณตรูกนกพฤกษเพริศพราย
๏ หีบมุขและหีบหมากสำหรับลากก็มีหลาย
รับแขกบเว้นวายณทิวาและราตรี
๏ หีบเพลงละเบงเสียงประเล่ห์เพียงดนตรีมี
กลจักรก็หมุนจี๋ศัพทจ้าก็น่าฟัง
๏ ถ้ำมองและกล้องสลัดก็สพัดด้วยแผ่นหนัง
สนองนัยนายังทุระฐานประมาณไกล
๏ โคมเทียนระย้าแก้วพณะแพรวด้วยเจียระไน
รุ่ยรอบระรัวไหววะวามแวมแอร่มพราย
๏ แจกันยุคลคู่พิศดูก็เฉิดฉาย
แรเบญจรงค์ลายลดาดอกระดะดี
๏ เชิงเทียนและทองแก้ววะไวแววจรูญศรี
กาขาวและคนทีศุภสิ่งวิเศษงาม
๏ ทั้วจีนและปิ่นโตกระโถนโถระบายคราม
โคมแก้วตะเกียงตามประทีปเถือกสถานเนา
๏ กาทองและลุ้งหวายทั้งปั้นสายก็งามเงา
กาลายสุวรรณเพรามกรเกี้ยวผสานกัน
๏ ถ้วยรัตนรองจานอลังกาญจนาขัน
แก้วมรกฎพรรณพื้นผ่องนิลาภา
๏ เก้าอี้ฝรั่งถักกสาสักกระสันตรา
กรึงนั่งก็แน่นหนาสบายในฤทัยบาน
๏ มัญจาสนาอา-สนะลาดก็แลลาญ
พรมลายฝรั่งธารรเถือกถ่องรทอตา
๏ เมาะหมอนและมุ้งม่านเขนยธารซึ่งบาทา
ราวห้อยซึ่งกาษาวพัสตรพื้นก็หลายพรรณ
๏ สมุดทั้งขาวดำลิขิตคำเปนโคลงฉันท์
นาเนกพากย์พันธพิพิธประดิษฐ์กลอน
๏ ญวนพ่ายและกำศรวญศรีปราชญ์ครวญนิราสจร
จากมิ่งสุมาลย์สมรวรลักษณ์ประจักษ์มี
๏ พระยาตรังค์กระสันโศกที่วิโยคสวาทศรี
เสาวภาคยเทพีจรสู่ทวายเวียง
๏ นรินทร์นิราสโรยจรโดยฉลางเพียง
มรณ์ชีพและส่งเสียงสอื้นหาสุดาเดียว
๏ ทวาทศมาสสามอุระโศกกระสันเสียว
ฟังเพราะเสนาะเทียวสุรถ้อยที่พจนา
๏ สมุดฉันท์ก็หลายชุดอนิรุธสมญา
บุณโณวาทสูตราเสนาะใดจะเปรียบปาน
๏ เบื้องพื้นผนังฝานาฬิกาก็แลลาญ
โซ่สายระโยงธารประทะถ่วงก็คงทน
๏ โยนใยก็ไกวกวักระทบจักรก็เวียนวน
ส่งศัพทเสียงอลละเวงซ่าก็น่าฟัง
๏ กล๊อกเล็กและกล๊อกใหญ่ปะติดไว้ณฝาผนัง
เฉาะแฉะประชันดังสุรศัพทแซ่เซ็ง
๏ แม้ผู้บเคยนอนระอาอ่อนฤทัยเอง
ทุ่มยามก็เหง่งเหงงสุรแซ่ผสานขาน ฯ
๒๘ ที่ภายในห้อง
เติมล้วนเข้าของนานาประการ
เก้าอี้หมอนอิงเสืออ่อนหมอนขวาน
ถาดโถโอจานโต๊ะพานก็มี
๏ ทั้งหีบเล็กใหญ่
หีบจีนหีบไทยหีบใส่บุหรี่
ผ้าเหลืองผ้าขาวพาดราวเรียบดี
อังสะแพรสีงามดีน่าชม
๏ อิกร่มรองท้าว
ร่มปีกค้างคาวดำขาวมีถม
ทั้งร่มกระดาษเกลื่อนกลาดอุดม
ชามฝากาถมพรมวิลันดา
๏ กระบะเล็กใหญ่
ถ้วยชามช้อนใส่หลายใบนักหนา
ถ้วยเล็กจานน้อยช้อนหอยมุกดา
ช้อนทองถ้วยฝาจานชาตาชู
๏ เครื่องมือทำไม้
ของนอกน่าใช้วางไว้อักขู
ทั้งเลื่อยและขวานสว่านไชรู
บิดหล่าตาปูขวานหมูละแมะ
๏ อิกผึ่งถากไม้
สิ่วกบเล็กใหญ่มีใช้ออกแยะ
เมื่อจะทำการเอาขวานตอกแฉะ
กบบางรางแบะต้องแกะขี้กบ
๏ เครื่องแก้นาฬิกา
มาแต่เมืองฝาหรั่งมีอยู่ครบ
เหล็กควงลูกคาปากกายาอบ
ค้อนทั่งสมทบทั้งกบทวาย
๏ อิกเลื่อยอกเหล็ก
ตะไบใหญ่เล็กพวกเจ๊กมาขาย
ทั้งคีมน้อยใหญ่เหล็กไขควงคาย
ขี้เกียจบรรยายยังหลายประการ ฯ
๑๖ ห้องรเบียงเรียงวางอ่างเข้าสานถ้วยโถโอจาน
เชิงกรานก้นเส้าเตาไฟ
๏ อิกทั้งครกสากคนใช้หม้อเข้าแต่ละใบ
แต่ล้วนร้าวบิ่นข้างแบะ
๏ บางทีบูดราคาแยะหุงเพลนั่งแคะ
ประเคนคุณหมูอู๋จริง
๏ อิกทั้งหอมกะเทียมพริกขิงยี่หร่าข่าลิง
พริกเทศพริกไทยตะไคร้กำ
๏ อ่างกะปิหนอนคลักคลานคลํ่าเด็กเล็กไม่ทำ
กลัวบาปอาบัติกัดตาย
๏ แต่ละคนเคร่งครัดใจหายส่วนสัตว์อื่นวาย
ชีวามันฆ่าราวี
๏ กบเขียดจังหรีดวิ่งหนีมันตามทุบตี
บห่อนจะได้เมตตา
๏ มีทั้งหม้อใหญ่ใส่ปลา-แห้งย่างชำลา
สลิดปลาย่างวางเลอะ
๏ ถ้วยชามในตู้เปื้อนเปรอะแกงเข้าเน่าเยอะ
ระยืดเปนยางค้างคา
๏ เตาไฟไข่แมวไข่หมาเหม็นอึอบนา
สาอ้วกกระอักอาเจียร
๏ นั่งใกล้ไส้พุงคลื่นเหียนไข่แมวอาเกียรณ์
ทั้งเหลวและแขงแท่งกลม
๏ ใต้พื้นฟืนแสมมีถมเสียงหมูระงม
มันกัดมันกวนแก่กัน
๏ อีด่างแมวดีขยันไม่อาจเล่นมัน
จะกัดเอาแมวม้วยมรณ์
๏ สุนัขจูใหญ่น้อยจ้อยจรตามนอกชานหอน
ฮะแฮ่ฮะฮื่ออื้ออึง
๏ กลางคืนขะโมยปาผึงวิ่งหนีตึงตึง
ก็เต้นเข้าใต้ถุนพลัน
๏ บางทีมันขึ้นหอฉันเณรตื่นตีรัน
มันวิ่งก็ว่องคล่องไว
๏ นกแก้วกะตั้วสีใสจับเหนือคอนไม้
จะแจจะจ้อเจรจา
๏ พูดอื่นไม่ชัดภาษาชัดแต่มันด่า
ซึ่งเด็กเล็กเล็กเสียงชัด
๏ กลางคืนพลัดตกหมากัดร้องแกกแกกลัด
ละเลาะละเลียบเยียบฝา
๏ ลิงจุ่นนั่งขดกายากลมดุจเงินตรา
มันเงียบมันงุดคุดนอน
๏ ยามเย็นยอย่ำทิวากรมันตื่นจากนอน
ก็โหนระเห็จห้อยหัว
๏ ยืนยืดกายาน่ากลัวสีสันมัวซัว
ซะเซื่องบซนนั่งซึม
๏ ยามดึกเด็กนอนกระหึมเสียงเพ้อพึมพึม
ก็บ่นก็ว่ามึงมัน
๏ เถรเณรนอนบนหอฉันเกะกะก่ายกัน
ไอ้ยุงก็กัดสกนธ์กาย
๏ บางทีหลับเลยจนสายไม้เรียวเราะราย
ก็ลุกทลึ่งกึงกัง
๏ นั่งง่วงซึมเซาเกาหลังผ้าผ่อนรุงรัง
ระเร่อระร่าร้องคราง
๏ ฉวยโอรีบมาหากระถางตักน้ำลูบล้าง
กะเล่อกะล่าลนลาน
๏ ริมรอบเรียงวางอ่างสนานเพียบพูนชลธาร
อุทกทุกใบใสดี
๏ กาทองตั้งต้มวารีเหนือเตาอัคคี
ก็สูบฟะฟืดฟูนไฟ
๏ ชาดีใส่กากังไสรินลงถ้วยใน
ที่ถาดประเทียบทองทำ
๏ ฉันชาสิยังมิหนำซ้ำน้ำตาลนำ
ก็แน่นต้องนวดปวดมวน
๏ ไม่หยุดต้องกินยากวนก้อนพอสมควร
คเนขนาดเม็ดมะนาว
๏ เด็กเล็กเล่นนอกชานฉาวเกรียวเกรียวกราวกราว
ก็เรียกมารับรางวัล
๏ คนละสามสี่ทีทำทัณฑกรรมตีรัน
ก็ร้องดุจเสียงสักรวา
๏ ต้นบทร้องโอยเจ็บนามือถูต้นขา
ประดุจตีทับโทน
๏ ลูกคู่ส่งศัพท์เสียงโยนเอื่อยเอื่อยระโอน
อุ่ยอุ่ยอี๋อี๋โอดครวญ
๏ เสร็จสิ้นสักรวากำศรวญจักจับขบวน
ละบองซึ่งบทยานี.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ