วัฒนธรรม

โคลงดั้นวิวิธมาลี
๏ วัฒนธรรม-ธรรมะข้อคือความ เจริญฤๅ
รวบสิ่งสุขสวัสดีสะดวกได้
วัฒนธรรมแหละธรรมงามสงวนโลก
งำเหล่าเรานี้ไว้ระหว่างดี ฯ
๏ วัฒนธรรม-คำเน้นแน่นหนักนัก เทียวพ่อ
พึงทราบเถิดเกิดมีมนุษย์แล้ว
วัฒนธรรมก็จำจักจรูงโลก
คือเหล่าเราแต้แต้วติดไป ฯ
๏ วัฒนธรรม-ทำนระผู้พบภพ นระเพื่อน
สืบนรสมนระในนระชั้น
วัฒนธรรมชักนำครบครันครอบ
ชีพเหล่าเราล้อมกั้นสะกัดภัย ฯ
๏ วัฒนธรรม-จำรู้จักตัวจริง อะไรฤๅ
เรียนทราบสรรพสภาพในสิ่งนั้น
วัฒนธรรมประจำสิงสถิตเทอด
ทะนุเหล่าเราล้วนหมั้นแม่นไฉน? ฯ
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
๏ โคลงดั้นประพันธ์ดำ-ริแนะนำเสนอนัย
เนื่องแต่ละข้อไปณประเด็นประโดยดี ฯ
๏ ธรรมเรียกเจริญรู้เถอะกะทู้ประมวลมี
หมายเนื่องกะเรื่องชี-วิตะเชิงจะดำเนิน ฯ
๏ ในฐานะท่าไหนจระไปจะไป่เผิน
ผิดทางระหว่างเดินลุสะดวกแสดงคือ: ฯ
๏ ห้าข้อจะย่อคำระบุธรรมเจริญถือ
ทางถูกจะปลูกฤๅจะเพาะแรกจะไพรุฬห์ ฯ
๏ จากเรียนและเพียรดูพิเคราะห์รู้อะไรคุณ
ฤๅโทษประโยชน์หนุนทะนุทราบเพราะศึกษา ฯ
๏ จากทรัพย์แหละนับหนึ่งธนะซึ่งแสวงมา
ใช้ชอบประกอบกา-รณะเกี่ยวกะเก็บงำ ฯ
๏ จากชาติสกุลแห่งดนุแจ้งประจักษ์จำ
ต้องรักพิทักษ์ทำ-นุผดุงนิรันดร ฯ
๏ จากมิตรสนิทผู้ชนสู่สโมสร
เผื่อแผ่และแน่นอนณสมัครไมตรี ฯ
๏ จากศักดิหลักฐานยศะมานเอนกมี
เป็นผลเพราะตนดีดุจะข้อเสนอไข ฯ
๏ จากอื่นจะดื่นอีกบทะปลีกบแปลกไป
เกี่ยวร่วมและรวมในนยะห้าณเหตุผล ฯ
๏ สัมพันธ์กะกันผองกิจะของประดาคน
ต่างทำประจำตนตะละต่างก็อบรม ฯ
๏ เพื่อกันและกันเพื่อคณะเพื่อประชาคม
เพื่อชาติประสพสมสุขะรวบสรุปความ ฯ
๏ เป็นธรรมะดำเนินลุเจริญจรูงงาม
งำโลกตลอดตามคติหลักแถลงมา (แล้วแล) ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ